Przejdź do treści

Jak działają formuły FCA, CPT i CIP?

 • przez

Kto za co odpowiada w formule FCA?

Skrót FCA należy rozumieć następująco: Free Carier (…named place) – dostarczone przewoźnikowi (w oznaczone miejsce). Formuła ta ma zastosowanie przy każdym rodzaju transportu. Sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi lub spedytorowi kupującego, w odpowiednie i ustalone miejsce.

W tym przypadku możesz się spotkać z 2 różnymi sytuacjami.

Sytuacja 1.
Towar zostaje wydany z miejsca wytwarzania, np. z zakładu lub z magazynu sprzedającego – w takim przypadku dostawa jest uznawana za wykonaną, a sprzedający ma obowiązek załadować towar na środek transportu podstawiony przez przewoźnika wyznaczonego przez kupującego.

Sytuacja 2.
Towar zostaje przekazany w innym miejscu niż zakład, np. na terminalu przewoźnika – w takim przypadku dostawa jest zrealizowana, gdy towar zostanie przekazany przewoźnikowi na środku transportu sprzedającego. Tu wyładunek nie należy do obowiązków sprzedającego. Należy do obowiązku przewoźnika.

Sprzedający odpowiada za:

 1. dostarczenie i przekazanie towaru przewoźnikowi lub spedytorowi kupującego,
 2. powiadomienie kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi,
 3. opakowanie i znakowanie towaru wymagane do przewozu,
 4. dokonanie odprawy celnej,
 5. pokrycie kosztów:
  • dostarczenia towaru do przewoźnika,
  • oficjalnych opłat związanych z eksportem.

Uwaga!
Sprzedający ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu dostarczenia go do przewoźnika wyznaczonego przez kupującego.

Kupujący odpowiada za:

 1. zawiadomienie sprzedającego o terminie i miejscu dostarczenia towaru,
 2. wyładunek towaru ze środka transportu w terminalu przewoźnika,
 3. pokrycie kosztów:
  • wyładunku towaru dostarczonego do terminalu przewoźnika,
  • wszystkich związanych z towarem, od momentu przekazania go do dyspozycji przewoźnikowi,
  • cła i podatku oraz opłat formalnych związanych z importem,
  • frachtu, wynikające z umowy przewozu.

W formule FCA importer posiada upoważnienie transportowe (prawo i obowiązek zorganizowania transportu towaru będącego przedmiotem kontraktu kupna – sprzedaży i uzgodnionych w kontrakcie warunków) na całej trasie dostawy.

Gdzie i na jakich zasadach stosować formułę CPT?

Skrót CPT oznacza: Carriage paid to… (a named place of destiantion) – przewoźne opłacone do… (oznaczone miejsce przeznaczenia).

Formuła ta ma zastosowanie dla każdego rodzaju transportu, z kombinowanym włącznie.

Sprzedający odpowiada za:

Kupujący odpowiada za:

zawarcie umowy o przewóz towaru w określonym terminie i do określonego miejsca przeznaczenia określenie zakresu ryzyka, od którego towar ma być ubezpieczony (jeśli tego nie zrobi sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyka)
powiadomienie kupującego o dostarczeniu towaru przewoźnikowi zawiadomienie sprzedającego o miejscu i terminie dostarczenia towaru
ubezpieczenie towaru na rzecz kupującego wskazanie sprzedającemu firmy ubezpieczeniowej
opakowanie i znakowanie niezbędne do przewozu pokrycie kosztów: formalności celnych w tranzycie i imporcie, opłat celnych, podatków
pokrycie kosztów: przewoźnego do określonego punktu przeznaczenia, eksportowych formalności celnych, frachtu, rozładunku ze środka transportu w miejscu przeznaczenia

Uwaga!
Sprzedający ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu dostarczenia go do przewoźnika wyznaczonego przez kupującego. Jeśli jest kilku przewoźników obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru pierwszemu z nich.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego.

Jak sprzedający i kupujący dzielą się ryzykiem w formule CIP?

Skrót CIP powinieneś rozumieć jako: Carriage and Insurance paid to… (a named place of destination) – przewoźne i ubezpieczenie opłacone do… (oznaczone miejsce przeznaczenia)

Formuła obowiązuje dla wszystkich rodzajów transportu, w tym kombinowanych. Jest podobna do CPT. Podobieństwo dotyczy: obowiązków sprzedającego, z tym że w CIP ponosi on dodatkowo obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz poniesienia kosztów z tym związanych.

Sprzedający odpowiada za:

 1. zawarcie umowy o przewóz towaru w określonym terminie i do określonego miejsca przeznaczenia (jeśli jest kilku przewoźników obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru pierwszemu z nich),
 2. powiadomienie kupującego o dostarczeniu towaru przewoźnikowi,
 3. ubezpieczenie towaru (standardowo: Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%, o ile umowa między stronami nie przewiduje innego zapisu),
 4. opakowanie i znakowanie niezbędne do przewozu,
 5. pokrycie kosztów:
  • przewoźnego do określonego punktu przeznaczenia,
  • ubezpieczenia,
  • eksportowych formalności celnych, podatku i cła,
  • frachtu,
  • rozładunku ze środka transportu w miejscu przeznaczenia, o ile nie zostały zawarte w kosztach frachtu.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi w momencie, gdy towar został dostarczony i powierzony przewoźnikowi w wyznaczonym terminie (jeżeli występuje kilku przewoźników, to pierwszemu przewoźnikowi).

Kupujący odpowiada za:

 1. zawiadomienie sprzedającego o miejscu i terminie dostarczenia towaru,
 2. określenie zakresu ryzyka, od którego towar ma być ubezpieczony (jeśli tego nie zrobi sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyka),
 3. wskazanie sprzedającemu firmy ubezpieczeniowej,
 4. pokrycie kosztów:
  • formalności celnych w tranzycie i imporcie,
  • opłat celnych, podatków,
  • wszystkich związanych z towarem od chwili dostarczenia go na statek, a które nie są zawarte we frachcie.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego.