Przejdź do treści

OEE – Całkowita Efektywność Sprzętu

Jak obliczyc wskaznik OEEOEE jest międzynarodowym standardem służącym do mierzenia efektywności wykorzystania maszyn. Na OEE składają się trzy składniki: dostępność, wydajność, jakość.

OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość

Analiza ta pozwala określić, jaka jest bieżąca wydajność maszyn i urządzeń oraz pokazać gdzie powstają straty obniżające wydajność maszyn. Aby sytuację poprawić trzeba wiedzieć jaka jest bieżąca sytuacja, żeby wiedzieć jaka jest bieżąca sytuacja należy ją zmierzyć.

Analiza OEE wprowadza trzy wskaźniki służące do pomiaru efektywności:

  • Dostępność
  • Wydajność
  • Jakość

Analiza OEE rozpoczyna się od określenia całkowitego czasu produkcji, w którym można produkować:
Od całkowitego czasu produkcji odejmuje się planowane przestoje, które obejmują wszystkie zdarzenia, które powinny być wykluczone z analizy efektywności, ponieważ w tym czasie nie było intencji do prowadzenia produkcji (np. przerwy, szkolenia, planowane konserwacje, brak zleceń od klientów). Pozostały czas jest zwany planowanym czasem produkcji.

Analiza OEE rozpoczyna się od Planowanego czasu produkcji i analizuje straty efektywności, które występują z zadaniem ograniczenia i eliminowania tych strat. Są 3 ogólne kategorie strat do rozpatrzenia – Przestoje, Straty Prędkości, Jakość.

Dostępność:

Wskaźnik dostępności bierze pod uwagę wszystkie przestoje, które obejmują wszystkie zdarzenia, które powodują zatrzymanie procesu produkcji na pewien okres czasu (zwykle na kilkanaście minut, czyli czas możliwy do zarejestrowania). Przykładami są awaria, braki materiałów, przezbrojenia. Czas przezbrojenia jest brany do analizy OEE gdyż jest w pewnym sensie przestojem. Czas przezbrojenia nie da się w pełni wyeliminować, ale może w większości przypadków zostać zredukowany. Pozostały dostępny czas jest zwany czasem operacyjnym.

Wydajność:

Efektywność bierze pod uwagę straty szybkości, które uwzględniają wszelkie czynniki, które powodują, że produkcja idzie z mniejszą od maksymalnej szybkością. Przykładami mogą być mikroprzesestoje, praca ze zmniejszoną szybkością. Pozostały czas jest zwany czasem operacyjnym netto.

Jakość:

Jakość uwzględnia wszelkie straty z powodu wyprodukowania produktów nie spełniających standardów jakości wliczając braki. Pozostały czas jest to czas efektywnej produkcji .

Aby obliczyć ile wynosi wartość Ogólnej efektywności sprzętu należy wykonać następujące obliczenie OEE= Dostępność x Efektywność x Jakość Np. OEE= 90% x 95% x 99.9% = 85% Oznacza to, że maszyna tylko przez 85% swojego czasu pracowała efektywnie z dobrą jakością Jeśli znane jest 6 głównych strat i wydarzeń, które się do nich przyczyniają. Dzięki temu można się skupić na nich monitorować je i poprawiać. Pogrupowanie na kategorie czyni analizę strat dużo łatwiejszą

Awarie:

Eliminowanie nieplanowanych przestojów jest krytyczne dla poprawy OEE. Ważne jest, aby wiedzieć ile jest przestojów (i kiedy). a także jakie były ich przyczyny przypisane do odpowiednich kodów przyczyn przestojów. Daje to możliwość analizy przyczyn i znalezienia przyczyn powodujących największe straty.

Ustawienia i przezbrojenia:

Czas ustawienia i przezbrojenia jest to czas pomiędzy ostatnią dobrą sztuką wyprodukowaną przed przezbrojeniem i pierwszą dobrą sztuką po przezbrojeniu. Często obejmuje następujący czas dodatkowych ustawień i rozgrzewania potrzebnych do uzyskania ciągłej produkcji. Śledzenie czasu przezbrojeń jest krytyczne dla zmniejszenia tych strat.

Drobne przestoje i mniejsza prędkość:

Są to najtrudniejsze do analizy przyczyny strat. Analiza czasu cyklu powinna być użyta, aby je wykazać. Drobne przestoje muszą być oddzielone od pracy ze zmniejszoną prędkością ze względu na całkowicie różne przyczyny obu strat.

Odrzuty na rozruchu i odrzuty produkcyjne:

Należy rozróżniać dwie kategorie odrzutów ze względu na różne przyczyny źródłowe ich powstania. Produkty wymagające jakiejkolwiek naprawy lub przetwarzania powinny być uznawane za odrzuty. Śledzenie w którym momencie powstają odrzuty pozwala określić źródłowe przyczyny ich powstawania, co często prowadzi do wykrycia powtarzającego się wzorca.

OEE jest liczone jako iloczyn trzech składników:
OEE = Dostępność x Wydajność x Jakość

Ten rodzaj obliczeń sprawia, że OEE jest poważnym testem. Jeśli na przykład każdy ze składników jest równy 90% to OEE będzie wynosiło 72,9%. W praktyce ogólnie zaakceptowane cele na poziomie światowym (World Class) dla każdego składnika są różne. Przedstawia to poniższa tabela:

Wskaźnik OEE