Przejdź do treści

Aplikacja webowa – System Przeglądów Prewencyjnych (TPM)

 • przez

1. Streszczenie

System Przeglądów Prewencyjnych pozwala na planowanie i realizację przeglądów prewencyjnych w oparciu o wcześniej zdefiniowane słowniki maszyn, punktów kontrolnych, czynności oraz zadań. Informacje o wykonanych zadaniach są gromadzone w pamięci SPP wraz ich statusami, komentarzami, stemplami czasowymi oraz informacjami o osobach wykonujących dane zadanie.

System Przeglądów Prewencyjnych jest narzędziem wspomagającym wdrożone metodyki TPM / LEAN – SPP, zastępując dokumenty papierowe zapisami elektronicznymi, zestawieniami i statystykami ułatwia stosowanie tych metodyk, analizę związanych z nimi danych oraz ich audyt.

Pomimo tego, że opisywane rozwiązanie nie jest typowym systemem wspierającym pracę Służb Utrzymania Ruchu, SPP może być w pewnych obszarach wykorzystywany przez służby utrzymania ruchu, zwłaszcza gdy działania tych służb bazują wyłącznie na dokumentach papierowych.

Głównym celem biznesowym SPP jest ułatwienie planowania i zwiększenie kontroli nad faktycznym przebiegiem przeglądów prewencyjnych. Po wdrożeniu systemu należy się spodziewać wzrostu wydajności i jakości pracy personelu dokonującego przeglądów, łatwego dostępu do danych o zdarzeniach oraz możliwości dokładnej analizy danych.

System Przeglądów Prewencyjnych został przygotowany przez firmę CDS Sp. z o.o. Projektujemy i dostarczamy mobilne systemy informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem obszarów produkcji, logistyki i dystrybucji. W ciągu ponad 20 lat działalności zrealizowaliśmy projekty dla wielu średnich i dużych firm, w tym również koncernów międzynarodowych.

2. Przeznaczenie i cechy Systemu Przeglądów Prewencyjnych

System Przeglądów Prewencyjnych to oprogramowanie służące do planowania i raportowania przeglądów. System powstał, aby wspierać przeglądy okresowe dokonywane przez operatorów maszyn produkcyjnych na potrzeby stosowanych w coraz większej liczbie zakładów produkcyjnych metodyk TPM / LEAN, ale może on też być z powodzeniem wykorzystywany jako narzędzie do harmonogramowania oraz raportowania standardowych przeglądów, w tym jako proste narzędzie dla Służb Utrzymania Ruchu.

System pozwala na harmonogramowanie oraz automatyzację czynności obsługowych, przyspiesza obieg informacji o tych czynnościach, poprawia kontrolę stopnia realizacji czynności oraz dostarcza statystyki informujące o przebiegu czynności obsługowych.

W szczególności, System Przeglądów Prewencyjnych umożliwia:

 • Zdefiniowanie i prowadzenie słowników użytkowników (3 poziomy hierarchii), maszyn, miejsc przeglądów, czynności, zadań i kodów błędów.
 • Klonowanie definicji wybranych obiektów i struktur danych – funkcja zdecydowanie przyspiesza definiowanie podobnych do siebie obiektów np. podobnych maszyn czy czynności
 • Harmonogramowanie zadań i przeglądów (jako grup zadań) – funkcja umożliwia harmonogramowanie kilku zadań lub przeglądów na jedną datę lub wybranego zadania czy też przeglądu na kilka dat. W obecnej wersji SPP oferuje harmonogramowanie z dokładnością do 1 dnia z okresem ważności zadania lub przeglądu wynoszącym 1 tydzień.
 • Raportowanie zadania lub przeglądu przeznaczonego do wykonania wraz z kontrolą jego przebiegu (w szczególności kontrolą statusu oraz kodów problemów poszczególnych czynności).
 • Gromadzenie informacji o przeglądach i ich statusach wraz z możliwością przygotowania statystyk.
 • Eksport danych w celu dalszej analizy lub raportowania (w tym możliwość kopiowania informacji przez mechanizm schowka do innych aplikacji).

3. Architektura Systemu Przeglądów Prewencyjnych

Sercem systemu jest serwer SPP. Zadaniem serwera jest przechowywanie informacji o obiektach i zdarzeniach oraz udostępnianie tych informacji użytkownikom za pomocą dedykowanych interfejsów – konsoli administracyjnej oraz interfejsu mobilnego.

Użytkownicy łączą się z serwerem za pomocą klasycznej przeglądarki internetowej.

W zależności od uprawnień, użytkownik może połączyć się:

 •  z modułem administracyjnym (tylko użytkownik typu administrator i kierownik) za pomocą komputera PC lub urządzenia typu tablet
 • z  modułem  mobilnym  (serwisant)  pozwalającym  na  realizację  przeglądów przygotowanym do pracy na urządzeniu typu smartfon lub terminal przenośny.

Z uwagi na założony sposób pracy (praca w czasie rzeczywistym), SPP wymaga zapewnienia ciągłego połączenia z serwerem systemu poprzez sieć teleinformatyczną (LAN/WLAN/WAN/internet)

4. Obiekty Systemu Przeglądów Prewencyjnych

System Przeglądów Prewencyjnych operuje różnymi typami obiektów. Lista obiektów znajduje się poniżej:

4.1.       Maszyna

Maszyna jest to fizyczne urządzenie o określonej nazwie podlegające procedurom serwisowym. Maszyna posiada: unikalny identyfikator, nazwę, opis i status.

Typowe operacje dla maszyny – dodanie, zmiana danych, usunięcie.

4.2.       Użytkownik

Użytkownik to osoba eksploatująca SPP.

Użytkownik posiada: unikalny identyfikator (login), hasło, nazwę (imię i nazwisko), status oraz uprawnienia definiujące jego rolę w systemie- SPP rozróżnia 3 typy użytkowników – operator (użytkownik standardowy – serwisant), szef zmiany i administrator.

Typowe operacje dla użytkownika – utworzenie, zmiana danych, zmiana hasła, zmiana uprawnień, blokada, usunięcie.

4.3.       Czynność

Czynność określa co powinien wykonać operator w czasie realizacji zadania serwisowego. Zdefiniowanie różnych typów czynności pozwala na łatwiejsze filtrowanie, harmonogramowanie i śledzenie zadań. Czynność posiada identyfikator, nazwę, opis i status.

Typowe operacje dla czynności – utworzenie, zmiana danych, blokada, usunięcie.

4.4.     Miejsce

Miejsce określa dokładne miejsce fizyczne na konkretnej maszynie w którym operator ma wykonać czynność serwisową określonego typu. Miejsce posiada identyfikator, nazwę, opis i status.

Typowe operacje dla miejsca – utworzenie, zmiana danych, blokada, usunięcie.

4.5.     Zadanie

Zadanie jest to ściśle określona praca, którą operator ma wykonać w określonym miejscu. Zadanie obejmuje jedno miejsce i jedną czynność. W definicji zadania występuje jego unikalny numer (indeks), nazwa, status, opis (np. co i jak należy wykonać) i ilość punktów, które wymagają sprawdzenia. Operator ma możliwość potwierdzenia wykonania zadania i zgłoszenia do niego uwag w oparciu o zdefiniowane listy kodów problemów. Czas wykonywania zadania jest rejestrowany dla celów statystyk.

Typowe operacje dla zadania – utworzenie, zmiana danych, blokada, usunięcie.

4.6.     Kod problemu

Kod problemu pozwala na szybkie i łatwe zasygnalizowanie przez operatora (serwisanta) faktu wystąpienia problemu w danym miejscu w czasie realizacji zadania. Kod problemu posiada identyfikator, nazwę i opis. Kody problemów są pogrupowane w zależności od typu czynności, możliwe jest raportowanie tylko kodu problemu zgodnego z typem wykonywanej czynności.

Typowe operacje dla kodu problemu – utworzenie, zmiana danych, blokada, usunięcie.

4.7.       Przegląd

Przegląd jest to zbiór zadań. Przegląd pozwala na szybsze i łatwiejsze harmonogramowanie zadań.

Typowe operacje dla przeglądu – utworzenie, zmiana danych, blokada, usunięcie.

4.8.       Harmonogram

Harmonogram jest to zbiór przeglądów oraz zadań osadzonych w czasie.

Przebieg przeglądu jest wizualizowany w harmonogramie jako całość (monitorowanie zbiorczego statusu, postęp prac) aby ułatwić osobom nadzorującym pracę ocenę stanu działań. Możliwe jest poznanie szczegółowego raportu poprzez wyświetlenie listy zadań wchodzących w skład przeglądu wraz z detaliczną informacją o statusach i kodach problemów.

Harmonogram dopuszcza umieszczenie zadania lub zadań bez konieczności definiowania dla takich zadań indywidualnego przeglądu. Mechanizm ten pozwala na harmonogramowanie niespodziewanych zadań serwisowych, które, chociaż sporadyczne, mogą mieć krytyczne znaczenie dla poprawnego funkcjonowania maszyn.

Harmonogram pozwala na zdefiniowanie w nim zadania lub przeglądu (jako zbioru zadań) z dokładnością do dnia, ale realizacja takich zadań jest możliwa z dokładnością do danego tygodnia. Oznacza to, że operator widzi wszystkie zadania zlecone do wykonania na dany tydzień, co przy zachowaniu rozsądnej granicy cyklu przeglądu (1 tydzień) ułatwi codzienne zarządzanie przeglądami i zadaniami – przesuwanie zadań z dnia na dzień nie będzie konieczne.

Realizacja zadania lub przeglądu nie jest możliwa w tygodniu innym niż ten, do którego należy dzień zdefiniowany w harmonogramie – mechanizm ten eliminuje ryzyko „pełzania” zaplanowanych przeglądów.

5. Funkcje SPP

Funkcje systemu są realizowane przez 2 interfejsy – stacjonarny (konsola administracyjna) i mobilny (serwisowy) dostępne z poziomu przeglądarki www zainstalowanej na urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie lub terminalu przenośnym).

Zadania administracyjne, planowania i kontroli czynności są realizowane przez moduł stacjonarny dedykowany dla administratora i szefa zmiany.

Zadania serwisowe są realizowane przez moduł mobilny dedykowany dla serwisantów (np. operatorów maszyn produkcyjnych).

5.1.     Funkcje modułu stacjonarnego

Moduł stacjonarny jest to dedykowana witryna www przygotowana do pracy na standardowym komputerze z wykorzystaniem typowych interfejsów we/wy – standardowego ekranu, klawiatury i myszy.

Funkcje modułu stacjonarnego:

 • Kontrola dostępu do systemu (logowanie).
 • Definiowanie użytkowników oraz nadawanie im uprawnień w systemie, zarządzanie użytkownikami (dodanie, usunięcie, modyfikacja).
 • Definiowanie i zarządzanie obiektami (maszyny, miejsca, czynności, kody błędów).
 • Definiowanie zadań i przeglądów serwisowych oraz zarządzanie nimi (modyfikacja, usunięcie).
 • Tworzenie i zarządzanie harmonogramami przeglądów lub zadań serwisowych.
 • Zatwierdzanie przeglądów lub zadań, w tym anulowanie dla przeglądów lub zadań które nie zostały rozpoczęte.
 • Podgląd harmonogramu przeglądów i zadań z wizualizacją ich statusu. Raportowanie i podstawowe statystyki przeglądów i zadań.

Funkcje modułu mobilnego

Moduł mobilny jest to dedykowana witryna www przygotowana do pracy na smartfonie lub przenośnym komputerze z wykorzystaniem ograniczonych interfejsów – mniejszego niż typowy ekranu, ograniczonej klawiatury lub też klawiatury ekranowej.

Funkcje aplikacji mobilnej:

 • Kontrola dostępu (logowanie).
 • Wyświetlanie zadań do wykonania z możliwością ich ograniczenia do maszyny i czynności.
 • Obsługa zadania – wyświetlenie na ekranie poleceń dla serwisanta, rejestracja wprowadzonych danych (kodów problemów i uwag).

6. Licencjonowanie SPP

W standardowej wersji System Przeglądów Prewencyjnych jest dostępny w abonamentowym modelu usługowym (w „chmurze”).

Abonamenty są zróżnicowane pod kątem liczby możliwych do zdefiniowania punktów kontrolnych. Liczba użytkowników, maszyn, czynności i harmonogramów nie jest ograniczona.

Na życzenie, rozwiązanie SPP może być zmodyfikowane i wdrożone jako rozwiązanie dedykowane.

Wersja demonstracyjna SPP jest dostępna na życzenie.

7. Dodatkowe informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat Systemu Przeglądów Prewencyjnych prosimy o kontakt z biurem  (e-mail: kontakt@lean-management.pl , tel. 500332633).

Testuj nawet 3 miesiące za darmo

[si-contact-form form=’1′]