Przejdź do treści

Umowa najmu mieszkania wzór pdf i doc

  • przez

Teoretycznie to umowa najmu mieszkania (formularz pdf do pobrania na końcu artykułu) może być zawarta nawet w formie ustnej. W praktyce jednak stronom na ogół zależy, ażeby ich prawa i obowiązki znalazły jakiś wyraz „na papierze”. Zwłaszcza, że zgodnie z art. 660 k.c. umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. Powinni o tym pamiętać szczególnie ci, którzy chcieliby zajmować lokal przez okres co prawda dłuższy niż roczny, ale jednak z góry określony. W razie niezachowania formy pisemnej umowę poczytuje się bowiem za zawartą na czas nieoznaczony. Umowę taką – będzie można wypowiedzieć.

Sprawdź cy umowa najmu mieszkania ma prawidłowo oznaczone strony

Na pozór to nic trudnego. W praktyce jednak się okazuje, że nie zawsze tak jest. Jeden drobny błąd wynajmujący może potraktować jako pretekst do rozwiązania umowy najmu mieszkania. Zdarza się, że na tym tle dochodzi do sporów. Najwięcej problemów jest z określeniem właściwej reprezentacji. Przy spółkach prawa handlowego należy dostarczyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku prowadzącego działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

Ponadto należy określić datę i miejsce zawarcia umowy najmu mieszkania oraz jej strony: wynajmującego i najemcę. Zazwyczaj przynajmniej jedną ze stron takiej umowy jest przedsiębiorca. Podajemy nazwę firmy, adres siedziby, numer w rejestrze przedsiębiorców i kto prowadzi ten rejestr – gdy stroną jest np. spółka handlowa.

Jeśli przedsiębiorcą jest spółka z o.o., akcyjna lub komandytowo-akcyjna,należy podać również wysokość kapitału zakładowego i NIP. Należy też podać osoby reprezentujące przedsiębiorcę i przywołać podstawę reprezentacji (np. pełnomocnictwo, umowa spółki), a także wskazać tytuł prawny wynajmującego do lokalu. Imię i nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości podajemy w przypadku gdy stroną jest osoba fizyczna.

Umowa nie musi być zawierana osobiście, gdyż istnieje możliwość umocowania do dokonania tej czynności prawnej pełnomocnika.

Umowa najmu mieszkania wzór pdf  i doc do pobrania

Umowa_najmu_mieszkania wzór_doc_word

Umowa-najmu-mieszkania-na-czas-określony-wzór pdf

Nawiązując stosunek najmu, określamy tzw. elementy konieczne umowy najmu meszkania bez których umowa ta nie dochodzi do skutku, a więc określenie przedmiotu najmu oraz czynszu za jego wynajmowanie. Szczegółowe określenie lokalu jest w zasadzie konieczne dla zabezpieczenia interesów obydwu stron umowy najmu.

Określając przedmiot umowy należy podać: adres lokalu, jego powierzchnię, liczbę pomieszczeń, kondygnację, na której się znajduje (parter, piętro) i jego przeznaczenie: np. lokal handlowy, produkcyjny. Jeśli w lokalu znajduje się jakieś wyposażenie (meble, maszyna, urządzenia), należy dołączyć do umowy wykaz takiego wyposażenia w formie załącznika oraz sprawdzić czy lokal został dopuszczony do użytku. W umowie należy określić termin wydania lokalu (przedmiotu najmu) najemcy. Jednoznaczne określenie daty wydania lokalu leży przede wszystkim w interesie najemcy.