Przejdź do treści

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  • przez

Na czym polega pomoc de minimis? Jaki formularz zaświadczenia o pomocy de minimis należy użyć?

Formularz zaświadczenia o pomocy de minimis znajduje się na końcu artykułu.

Pomoc de minimis najprościej ujmując jest to pomoc publiczna której nie ma konieczności zgłaszać. Z definicji pomocy de minimis wynika z zasady, że wsparcie to  powinno być o stosunkowo niskiej wartości i nie zakłócać konkurencji oraz nie wpływać negatywnie na wymianę handlową między krajami członkowskimi.

W jakich formach udzielana jest pomoc de minimis?

  • szkolenia;
  • inwestycje;
  • zwolnienia podatkowe;
  • jednorazowa amortyzacja;
  • pożyczki i kredyty preferencyjne;
  • umorzenie odsetek ZUS i innych.

Dla każdego przedsiębiorcy wyznaczony jest limit pomocy de minimis, jaki może otrzymać. Z tego powodu trzeba kontrolować każdą pomoc, którą podatnik otrzymuje od organu udzielającego pomocy, i tym samym weryfikować, czy nie jest ono pomocą de minimis i czy nie przekroczyliśmy dopuszczalnego limitu. Co ważne, limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w UOKiK.

Jak obliczyć wartość pomocy de minimis?

Przedsiębiorca korzystający ze wsparcia de minimis powinien przy ustalaniu wartości otrzymanego dotychczas wsparcia za każdym razem brać pod uwagę bieżący rok podatkowy oraz 2  poprzednie lata. Pomoc która uzyskana była wcześniej nie bierze się do analizy. Do całej puli należy włączyć wszystkie środki uzyskane przez podatnika w ramach pomocy de minimis za badany okres niezależnie od tego  jaka to była pomoc, jakie było jej źródło i cel jej wykorzystania, jeśli dotyczyła pomocy de minimis.

Aby zweryfikować, czy przedsiębiorca, który ubiega się o pomoc de minimis, nie przekroczy limitu, organ udzielający wsparcia zażąda okazania w szczególności:

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo
  • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub
  • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Poniżej formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w wersji pdf i xls (excel)

Formularz zaświadczenia o pomocy de minimis do pobrania i wydruku pdf i xls (excel)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pdf

Formularz zaświadzcenie o pomocy de minimis

Zaświadczenie_o_pomocy_de_minimis_(obowiązuje_od_dnia_15.11.2014_r.) xls

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do pobrania i wydruku xls (excel)

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporzadzenie_KE_nr_1407_2013_(obowiazuje_od_dnia_15112014) xls

formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-__rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_(obowiazuje_od_dnia_15112014) xls