Przejdź do treści

Sterowanie procesem produkcji – zarządzanie wizualne

 • przez

Zarządzanie wizualne (Visual Management) jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania, ściśle powiązanych z technikami Kaizen oraz Lean Manufacturing. Jest to technika wizualizacji i oceny wszystkich procesów w zakładzie przemysłowym.

Technika wizualizacji pozwala na szybką i łatwą ocenę (tzw. flash) działalności przedsiębiorstwa dla każdej osoby, nawet niezwiązanej bezpośrednio z danym obszarem wykonywania zadań. Jak może ułatwić Twoja pracę w dziale produkcji?

Sterowanie procesem produkcji
Sterowanie produkcją zorientowane jest na wykonanie w zaplanowanym czasie wymaganej ilości produktu. Organizacja procesu produkcji wymaga zespolenia tworzenia planów produkcyjnych, systemu zamawiania materiałów i dystrybucji materiałów do gniazd produkcyjnych, alokacji zasobów ludzkich i zasobów technicznych, czasów przepływu produktów, systemu kierowania wyrobów do magazynu i klienta końcowego.

W dzisiejszych zastosowaniach sterowania produkcją wykorzystywane są techniki Kanban. To metoda opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii służąca do sterowania produkcją. Słowo „Kanban” w wolnym tłumaczeniu można użyć jako „widoczny spis”. Metoda ta wykorzystuje prosty system kolorowych kart związanych z produktem w powiązaniu z systemem informatycznym, systemem planowania, rozdziału oraz kontroli czynności i zadań produkcyjnych. Polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna produkowała dokładnie tyle, ile w danej chwili jest potrzebne.
W skrócie system Kanban skoncentrowany jest na redukcji: braków, opóźnień, zapasów, przestojów, zatorów, zbędnych operacji technologicznych i kontrolnych oraz niepotrzebnych przemieszczeń.

W praktycznym działaniu występują różne nieprzewidziane sytuacje, które powodują, że ryzykownym byłoby precyzyjne zdefiniowanie wizualnych procesów sterowania produkcją. W procesie zarządzania występują stale zmienne relacje pomiędzy pracownikami i systemem produkcji, które wprowadzają nieustalone zmienne do procesu.

Wizualne wskaźniki produkcyjne
Wyświetlanie wskaźników nie polega jedynie na wprowadzeniu zarządzania poprzez wykres w miejscu pracy, a raczej na sposobie pojmowania osiąganych wyników i wprowadzania systemu samokontroli oraz dążenia do poprawy wyników.

Oto lista wskaźników, które są elementem systemu wizualnego zarządzania:

Przepływ produktu:

 • Produktywność (godzinowa, zmianowa, dobowa, tygodniowa, miesięczna)
 • Średnie czasy wykonywania operacji
 • Ilość wykonywanych półproduktów w jednostce czasu
 • Wydajność, ciągłość, regularność.
 • Materiały i stany magazynowe:
 • Monitoring dostępności materiałów w magazynie
 • Ilość materiałów niezbędnych do wykonania zadania
 • Wielkość zapasów i obrót magazynowy.

Zasoby techniczne:

 • Dostępność urządzeń
 • Awarie (liczba, czas usuwania awarii, przyczyny powstawania)
 • Poziom wydajności
 • Czasy przezbrojeń
 • Wartość napraw w relacji do strat produkcyjnych.

Jakość:

 • Pareto braków i ich procentowy udział
 • Poziom recykli i napraw
 • Wyniki wewnętrznych audytów
 • Koszty wyprodukowanych braków (materiały, praca, czynniki energetyczne)
 • Czasy wykonywanych operacji (pareto dla brygad i zmian z uwzględnieniem postojów i awarii)
 • Wyniki statystycznej kontroli procesu.

Klienci i dostawcy:

 • Ilość sprzedanych produktów
 • Czas dostaw do odbiorcy
 • Zadowolenie klienta (jakość, serwis, problemy)
 • Jakość dostarczanych surowców, komponentów
 • Ranking dostawców.

Warunki pracy:

 • Audyty BHP
 • Wypadki przy pracy
 • Warunki środowiskowe (czystość, porządek na stanowiskach pracy)

Inne:

 • Ilość wdrożonych nowych standardów w interwale czasowym (np. w kwartale)
 • Ilość produktów sprawdzonych, dopuszczonych przez kontrolę jakości
 • Ilość wdrożeń nowych inicjatyw pracowniczych
 • Działalność grup PDCA.