Przejdź do treści

Regularna ocena dostawców

  • przez

W Twoim przedsiębiorstwie dział zakupów został wyodrębniony jako oddzielna jednostka? A może sam kupujesz potrzebne do produkcji materiały i komponenty? Bez względu na to, jak brzmi odpowiedź, jako szef produkcji wiesz jedno: to Tobie najbardziej zależy na właściwym wyborze dostawców. Bez nich terminowość realizacji zamówień i jakość końcowych wyrobów stoją pod znakiem zapytania. Dlatego potrzebujesz najlepszych kontrahentów. Jak ich wybrać, a potem właściwie oceniać?

W dobie konkurencyjności dużą uwagę przywiązuje się do umacniania marki przedsiębiorstwa na rynku i wzmacniania jego wizerunku. W tym celu, obok szerokiej działalności marketingowej, rozwinięta jest polityka jakości, co oznacza między innymi:

  • parametryzację wyników i wprowadzenie obiektywnych wskaźników operacyjnych, pozwalających na bieżącą kontrolę poszczególnych działań wewnątrz przedsiębiorstwa;
  • umacnianie relacji z klientami poprzez otwartość współpracy, bieżące monitorowanie jakości współpracy, czytelne programy oceny, traktowanie klientów z szacunkiem, jako równoprawnych partnerów w handlu, dbając o podtrzymanie długoterminowych relacji, nie tylko jednorazowych korzyści;
  • przyjęcie szablonu wskaźników operacyjnych, mierzących efektywność pracy na różnych stanowiskach, także w samym obszarze zakupów.

W dziale zakupów kluczowej ocenie podlegają dostawcy, a ich ocena wpływa także na ocenę pracy kupców strategicznych i operacyjnych.

Ocena zaaprobowanych dostawców

Ocena zaaprobowanych dostawców oznacza ich weryfikację, biorąc pod uwagę określone kryteria. Powinieneś ją przeprowadzać minimum raz na kwartał, punktując każdą dostawę pod względem dalej wymienionych parametrów.

Ocena:
1 – zgodność,
0 – niezgodność.
Procent liczony jest dla liczby dostaw w kwartale.

Parametry oceny dostawców

  • Terminowość dostaw – dostawa na czas. Parametr klasyfikowany jest wg następujących założeń: dostawa na czas wg potwierdzonej daty dostawy może być dostarczona maksymalnie 2 (dwa) dni przed potwierdzonym terminem i 0 (zero) dni po potwierdzonym terminie dostawy. Można mierzyć także datę oczekiwaną dostawy do daty potwierdzonej.
  • Zgodność ilościowa – ilości zgodne z dokumentem dostawy/Twoim zamówieniem. Parametr klasyfikowany jest wg następujących założeń: 1 dla zgodności 100% (dla niektórych dostawców może być określony ilościowy próg tolerancji +/-, np. dla dostawców stali). W przypadku niedoborów w dostawie – 0.
  • Zgodność jakościowa – zgodność dostawy z dokumentacją techniczną. Parametr klasyfikowany jest wg następujących założeń: problem jakościowy w dostawie oznacza dostawę odrzuconą lub dopuszczoną warunkowo (ocena: zero). Powyższy parametr dotyczy także zgodności z wymaganiami opakowania.
  • Identyfikowalność detali/surowca – jeśli dostawa jest oznaczona (ważne, gdy występuje różnorodność podobnych komponentów na palecie) i w pełni identyfikowalna – ocena 1, jeśli nie – 0.
  • Zgodność dostawy z dostarczoną dokumentacją wraz z certyfikatami – kompletność, zgodność i terminowość dokumentów. Wszystkie niezbędne, określone dokumenty dostarczone są wraz z towarem. Na dokumentach są ujęte poprawne dane (cena, warunki płatności, numer zamówienia zakupu, indeks towaru z zamówienia, warunki dostawy itp.).
  • Reakcja dostawcy, gdy wystąpiła reklamacja/problemy z dostawą. Ceniona jest elastyczność i proklientowskie podejście ze strony dostawcy oraz szybkie załatwienie spornych kwestii. Parametr klasyfikowany jest wg następujących założeń: dostawca występuje z propozycją rozwiązania reklamacji do 24 dni roboczych od jej zgłoszenia – 1, później – 0.

Podsumowanie oceny dostawcy odbywa się wg następujących wskaźników:
1/ Procent poprawnych dostaw do dostaw w okresie (kwartał).

Procent:
Rezultat:
100%………
bardzo dobry dostawca
99%-91%
dobry dostawca
90%-81%
dostawca na akceptowalnym poziomie
80%-71%
dostawca poniżej oczekiwań – wskazane działania korygujące
<= 70%…..
dostawca krytyczny – akcje korygujące obowiązkowe lub zmiana dostawcy

W ciągu 10 dni roboczych od dokonanej oceny kwartalnej powinieneś zaraportować do dostawcy wyniki, aby zapoznał się z tym, jaki poziom serwisu oferuje.