Przejdź do treści

Cykl życia projektu

 • przez

Dlaczego i kiedy wdrażamy nowy produkt? W systemie gospodarki rynkowej nabywca ma możliwość wyboru. Przedsiębiorca oraz projektant muszą zdawać sobie sprawę dla kogo i do zaspokojenia jakich potrzeb opracowują nowy produkt.

Konieczne staje się adresowanie projektu do możliwie ściśle określonego nabywcy i nadawanie produktom cech stosownych do tych wymagań. Badanie potrzeb klienta nie jest czysto poznawczym procesem. Celem jest zaprojektowanie i wyprodukowanie wyrobu (lub usługi), który odniesie sukces na rynku.

W obecnej sytuacji rynkowej można to osiągnąć dzięki umiejętności odkrycia i zaspokojenia faktycznych potrzeb konsumenta. Właściwie skonstruowana oferta produktowa i odpowiednie obsłużenie klienta przekładają się na osiąganie przewagi konkurencyjnej i na zysk firmy.
Faza wstępna projektu, nazywana fazą definicji lub identyfikacji, to cały pakiet zagadnień i procedur, które muszą przejść proces analizy i w formie przejrzystego raportu są zaprezentowane zarządowi firmy, który podejmuje strategiczną decyzję przyjęcia lub odrzucenia projektu.

Charakterystyczne procesy dla tej fazy są następujące:

 • zbieranie danych z rynku konsumenta;
 • informacje o działaniach konkurencji;
 • określanie potrzeb klienta i rynku;
 • wyznaczanie: celów strategicznych i pośrednich, podstaw ekonomicznych wykonalności projektu, udziałowców, poziomu ryzyka, strategii, potencjalnego zespołu;
 • szacowanie zasobów;
 • identyfikacja ryzyka;
 • identyfikacja innych rozwiązań;
 • przedstawienie oferty;
 • uzyskanie zgody na realizację następnej fazy.

Start projektu jest drugą fazą cyklu życia projektu wdrażania nowego wyrobu. Zaplanowanie przebiegu projektu to najtrudniejszy etap w cyklu życia projektu. Dobry plan i kompetentny zespół gwarantują sukces. Jest to faza dla której należy poświęcić jak najwięcej czasu, wiedzy i intelektu.

Główne zadania realizowane w fazie planowania przedstawiają się następująco:

 • powołanie zespołu projektowego,
 • przeprowadzenie analiz,
 • określenie: warunków technicznych dla produktów końcowych, parametrów jakości, zasobów ludzkich, materiałowych i sprzętowych, metod działań,
 • wyznaczenie: ogólnego harmonogramu działań i wstępnych harmonogramów szczegółowych, plan realizacji budżetu i wydatków, procedur komunikacji, planu jakości, oszacowanie ryzyka dla każdego etapu realizacji,
 • prezentacja harmonogramu projektu dla kierownictwa i zarządu firmy
 • zatwierdzenie terminów realizacji projektu

Istotnym elementem tej fazy jest przekazanie informacji załodze o planie wdrożenia nowego wyrobu, wskazanie osób odpowiedzialnych za jego wdrożenie oraz głównych terminów realizacji poszczególnych etapów.