Przejdź do treści

Badanie zadowolenia pracowników produkcji

 • przez

Zależy Ci na większej efektywności działu produkcji? Poznaj lepiej swoich pracowników! Wiedza na temat ich potrzeb, oczekiwań i aspiracji zawodowych stanowi klucz do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Im lepiej znasz nastroje panujące w przedsiębiorstwie, tym efektywniej możesz na nie wpływać i tym samym skuteczniej realizować cele operacyjne działu produkcji. Zadowolony i spełniony zawodowo pracownik chętniej pomaga współpracownikom, odznacza się silną motywacją i zaangażowaniem w wykonywaną pracę, jest bardziej wydajny. Zadowoleni pracownicy to jeden z warunków pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie w otoczeniu rynkowym. Aby poznać atmosferę pracy, niezbędna jest umiejętność prowadzenia konstruktywnego dialogu z pracownikami. Ułatwiają to ogólnozakładowe badania ankietowe poziomu zadowolenia pracowników.

Ogólnozakładowe badanie zadowolenia pracowników może przynieść przedsiębiorstwu wiele dobrego i zaowocować wymiernymi korzyściami w przyszłości, pod warunkiem, że ze zgromadzonych w trakcie badania danych wyciągnięte zostaną odpowiednie wnioski, które z kolei pociągną za sobą stosowne działania.

Korzyści z badania dla kierownictwa

Z punktu widzenia kierownictwa oraz specjalistów z zakresu HRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) badania opinii pracowniczych:

 • stanowią jedno z nielicznych rzetelnych źródeł wiedzy na temat potrzeb pracowników i ich opinii o pracodawcy,
 • pozwalają na właściwą alokację środków budżetowych i tworzenie długookresowych strategii działania, głównie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
 • pozwalają lepiej dobrać działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb pracowników i zwiększenie ich zadowolenia,
 • informują o problemach i sygnalizują niepokojące zjawiska (spadek motywacji personelu, częste konflikty między pracownikami itp.).

Korzyści z badania dla pracowników

Zaś z punktu widzenia osób zatrudnionych badania są jasnym sygnałem, że kierownictwo liczy się z opiniami pracowników i uwzględnia je przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji. Takie podejście oraz chęć uczestnictwa w badaniu i skłonność do udzielania szczerych odpowiedzi „wypływają” z przyjaznej, proefektywnościowej kultury organizacyjnej oraz konkretnych działań, jakie firma podjęła w przeszłości po zgromadzeniu materiału badawczego w podobny sposób. Jeśli w przedsiębiorstwie dba się o jakość relacji interpersonalnych, stosuje politykę otwartych drzwi i chętnie słucha pomysłów pracowników, nie wykazują oni na ogół oporu wobec badania, nie mają też powodu, by celowo zafałszowywać dane.

Uwaga! Zachodzi wyraźna korelacja pomiędzy zadowoleniem pracowników a powodzeniem przedsiębiorstwa na rynku.

Nadrzędne cele badania to:

 • określenie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników,
 • przedstawienie pełnego, wieloaspektowego obrazu firmy, odzwierciedlającego rzeczywistą atmosferę pracy w przedsiębiorstwie,
 • sformułowanie konstruktywnych wniosków i zaleceń dla kierownictwa w oparciu o zgromadzony materiał badawczy.

Cele pomocnicze

Aby zrealizować te cele, profesjonalnie i kompleksowo przeprowadzone badanie powinno zakładać realizację szeregu celów pomocniczych. Służą one poznaniu tych obszarów funkcjonowania firmy, które stanowią podstawę zadowolenia pracowników. Wśród celów pomocniczych można wymienić:

 • poznanie poglądów poszczególnych grup pracowniczych na temat ogólnych warunków i ergonomii pracy (zwłaszcza w kontekście wygody stanowiska pracy), uciążliwych aspektów pracy i czynników stresogennych, różnych rozwiązań organizacyjnych (organizacja pracy, kanały przepływu informacji itp.), komunikacji i współpracy wewnętrznej, relacji na linii przełożeni – podwładni, stylu zarządzania, kultury organizacyjnej firmy, otwartości pracowników i kierownictwa na zmiany, wizerunku zakładu oraz poziomu identyfikacji z firmą, czynników motywujących i demotywujących, systemu wynagrodzeń i systemu premiowania, możliwości rozwoju zawodowego.
 • identyfikację nieprawidłowości i niedoskonałości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (nieergonomiczna praca, brak jasności i zbyt szerokie/wąskie grono adresatów wysyłanych komunikatów itp.),
 • zebranie pomysłów pracowników dotyczących udoskonaleń miejsca pracy (zmiany na stanowisku, w procedurach, w organizacji pracy itp.),
 • porównanie klimatu pracy w poszczególnych działach,
 • wytypowanie obszarów/działów, w których praca zespołowa przebiega najbardziej płynnie oraz tych, w których pracownicy niechętnie współpracują ze sobą bądź z innymi działami oraz określenie przyczyn tego stanu rzeczy,
 • zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników (przy okazji pytania o zadowolenie z możliwości rozwoju zawodowego stwarzane przez pracodawcę).

Oczywiście zakres zagadnień, na które badanie powinno przynieść odpowiedzi, można modyfikować w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wymaganego stopnia szczegółowości badania.