Przejdź do treści

Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami

  • przez

Prawidłowe podejście do zasad związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, zdrowiem i higieną w miejscu pracy to nieodłączny element efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Liderzy i kierownicy odgrywają ważną rolę w kreowaniu przyjaznego i bezpiecznego środowiska w miejscu pracy. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny, to nie tylko kompleksowy program edukacyjny, ale również wiedza związana z przepisami i procedurami BHP, które uzupełnione są o umiejętności niezbędne w skutecznym zarządzaniu zespołem. Przekonaj się już dziś jakie szkolenia firmy Tarbonus przyczynią się do większego bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Cel i zakres szkolenia

Podstawowy cel szkolenia to uzupełnienie oraz aktualizacja wiedzy i umiejętności związanych z:

  • Procedurami oraz przepisami BHP. Podczas tego modułu osoby zainteresowane zapoznają się zarówno z ogólnymi przepisami dotyczącymi BHP, jak i skupiają się na zdobyciu bardziej specyficznej wiedzy dla danej branży czy sektora.
  • Świadomym kształtowaniem bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy.
  • Zarządzaniem ryzykiem w danym miejscu pracy. Osoby kierujące pracownikami powinny w skuteczny sposób podejmować wszelkie niezbędne działania, zmierzające do zminimalizowania potencjalnego ryzyka, a tym samym zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Analizie podlegają również wypadki oraz incydenty, jakie miały miejsce na danym stanowisku.
  • Budowaniem szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa pracy w danym miejscu. Kursy BHP w firmie Tarbonus skupiają się głównie na rozwijaniu umiejętności budowania kultury bezpieczeństwa w danej organizacji. To właśnie na barkach osób kierujących pracownikami spoczywa obowiązek motywowania i inspirowania podwładnych do właściwej identyfikacji oraz aktywnej eliminacji zagrożeń.

Dzięki wiedzy nabytej na wybranych szkoleniach kierownicy mają szansę stać się efektywnymi liderami, których działania przełożą się na znaczną redukcję wypadków.

Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami – podział i częstotliwość, z jaką należy je przeprowadzać?

Obowiązek zorganizowania szkolenia BHP wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy, w których to występuje podział na szkolenia wstępne i okresowe. Wstępne powinno odbyć się w dniu przyjęcia pracownika do pracy. Jego pierwsza część to instruktaż ogólny, podczas którego nowo zatrudniony zapoznawany jest z ogólnymi zasadami BHP. W drugiej części pracownik poznaje możliwe zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na przyszłym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne kończy się otrzymaniem karty szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w aktach pracowniczych.

Szkolenie okresowe w przypadku osób kierujących pracownikami powinno zostać przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia. W przypadku tej grupy pracowników jest ono ważne nie dłużej niż 5 lat. Co ciekawe, szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych może odbyć się w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Wydawnictwo Tarbonus dysponuje bogatą ofertą dydaktyczną dotyczącą szkoleń z zakresu BHP, z którą warto się zapoznać

Dedykowane szkolenia dla osób kierujących pracownikami są niezwykle ważnym elementem tworzenia bezpiecznej i odpowiedzialnej kultury pracy. Dobrze wyedukowani kierownicy stanowią gwarancję występowania bezpiecznego środowiska pracy, w którym to właściwa ochrona życia i zdrowia pracowników stawiana jest ponad wszystko. Szkolenia BHP organizowane przez firmę Tarbonus pozwalają rozwinąć wiedzę i umiejętności do skutecznego zarządzania bezpieczeństwem w danym miejscu pracy.