Przejdź do treści

Czym są systemy Business Intelligence?

  • przez

W obecnych czasach każde przedsiębiorstwo funkcjonuje  w otoczeniu, w którym spotyka się z olbrzymią ilością danych. Dzisiejsze organizacje stają przed wyzwaniem ich magazynowania i przetwarzania.

Skuteczność tych procesów ma olbrzymi wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. To właśnie od informacji zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym zależą decyzje, a więc w konsekwencji i wyniki osiągane przez organizacje.

Rozwiązaniem dla współczesnego biznesu są systemy Business Intelligence. Można je zdefiniować jako technologie, które udostępniają ich użytkownikom informacje potrzebne do podejmowania decyzji gospodarczych i biznesowych. Bardzo ważne dla decydentów jest, aby dostarczane przez system informacje były wiarygodne, przejrzyste i dostępne od ręki. Takie kryteria spełniają właśnie systemy Business Intelligence, co czyni je niezwykle użytecznymi.

Systemy Business Intelligence oparte są na hurtowniach danych, które są niejako ich sercem. Rola hurtowni sprowadza się tu do gromadzenia dużych ilości danych, które pomimo ich zaciągnięcia z  często bardzo odmiennych systemów charakteryzują się spójnością. Gdyby nie hurtownie danych efektywność systemów Business Intelligence nie byłaby aż tak duża. Hurtownia zazwyczaj ładowana jest danymi z systemów źródłowych z pewną częstotliwością, co warunkuje aktualność informacji przetwarzanych przez system Business Intelligence. Owa częstotliwość zaciągania danych zależy głównie od potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.

Systemy Business Intelligence pozwalają przede wszystkim zrozumieć swój biznes. Dostarczają informacji niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji oraz do prowadzenia analiz umożliwiających odkrywanie istotnych zjawisk i zależności. Systemy Business Intelligence dają ogląd przez cały przekrój działalności organizacji. Ich zastosowania obejmują zarzadzanie strategiczne i operacyjne, sprzedaż, finanse i procesy rachunkowe. Business Intelligence umożliwia także drążenie danych – data mining oraz inżynierię dużych danych – big data. Dzięki tym systemom możliwe jest zarówno bieżące śledzenie tego co dzieje się w organizacji jak i prognozowanie, tworzenie analiz „what-if” czy odkrywanie trendów. Tworzone w systemach Business Intelligence raporty pozwalają wspomóc procesy sprawozdawczości, ale również szybko odkrywać wszelkie odchylenia w działalności przedsiębiorstwa. Dzięki Business Intelligence możliwe jest lepsze kontrolowanie wyznaczonych celów.

Systemy BI obsługują także szybkie raporty i analizy ad-hoc. Możliwe jest bieżące generowanie raportów dających wgląd w potrzebny w danej chwili wycinek organizacji czy stworzenie szybkiej analizy z przecięcia kilku wymiarów działalności przedsiębiorstwa. Szybkie podejmowanie decyzji umożliwiają także inne możliwości Business Intelligence. Kokpity menadżerskie, które są zwwiązane z BI, dają wgląd kadrze kierowniczej w najważniejsze dla nich wskaźniki i wielkości, które przedstawiane są w bogatej, graficznej i jednocześnie bardzo intuicyjnej formie. Bardzo istotna jest także możliwość budowania i stałej obserwacji (na przykład  w ramach kokpitu menadżerskiego) kluczowych wskaźników efektywności czyli KPI (ang. Key Performance Indicators). Pozwalają one na wgląd  w syntetyczne wskaźniki informujące o efektywności działalności przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach.

Niezwykłą zaletą systemów Business Intelligence jest przetwarzanie OLAP (ang. OnLine Analytical Processing). Umożliwia ono analizowanie dużych i bardzo różnorodnych zbiorów danych. Opracowywanie raportów z takich danych nie jest bowiem możliwe przy użyciu trywialnych narzędzi. Dzięki takiemu przetwarzaniu można tworzyć tzw. kostki analityczne, które przedstawiają wyniki różnych scenariuszy, w różnych obszarach działalności oraz  z rożnej perspektywy czasowej.

Generalne zastosowanie systemów  Business Intelligence znajduje się w obszarach analizy finansowej i marketingowej, budżetowaniu i controllingu. Do podstawowych korzyści ze stosowanie Business Intelligence należą: dostęp do spójnych informacji ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, przekształcenie suchych danych w istotne informacje, sprawne tworzenie analiz i prognoz, szybkie odkrywanie trendów rynkowych. W konsekwencji ma to także wpływ na bardziej trafne decyzje przy mniejszej ilości osób zaangażowanych w procesy analiz i podejmowania decyzji oraz zmniejszenie kosztów dostępu do informacji i raportów. Końcowo powoduje to wyższy zwrot z inwestycji i rozwój biznesu.

Systemy Business Intelligence umożliwiają pełną integrację z bieżącą infrastrukturą IT przedsiębiorstwa co znacznie ułatwia ich implementację i redukuje jej koszty. Korzyści ze stosowania tych systemów wymagają jednak zrozumienia jaka jest ich rola oraz właściwego ich wdrożenia. Przedsiębiorstwa, które na taki krok się zdecydowały zwykle osiągają wymierne korzyści widoczne już w niedalekiej przyszłości od rozpoczęcia ich użytkowania.