Przejdź do treści

Six Sigma – mniej niezgodności w procesie produkcji!

 • przez

Czy mimo stałej kontroli jakości swojego procesu produkcji wciąż nie zadowalają Cię uzyskiwane efekty? Jeśli tak, skorzystaj z metody Six Sigma! Rozwiązanie to łączy w sobie wykorzystanie technik statystycznych z systematycznym szkoleniem personelu.

Dzięki tej metodzie możesz osiągnąć poziom 6 sigma, czyli stan, w którym na milion wyprodukowanych wyrobów może wystąpić nie więcej niż 3,4 niezgodności.
Jeśli więc i Ty chcesz ograniczyć do minimum koszty związane ze złą jakością, defektami, utratą klientów i reklamacjami w swojej firmie, przeczytaj poniższy tekst!
Wdrożenie metody Six Sigma będzie od Ciebie wymagać zastosowania tzw. cyklu DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).

A zatem trzeba będzie kolejno:

 • Zdefiniować problem – ustal, jaką cechę wyrobu chcesz poprawić.
 • Wykonać pomiary bieżącej zdolności procesu – skorzystaj z gotowych rozwiązań informatycznych (Statgraphics, Statistica lub inny program, posiadający moduł analizy zdolności procesów oraz moduł kart kontrolnych pomiarów).
 • Przeanalizować otrzymane wyniki – upewnij się, że rozpatrywana cecha podlega rozkładowi normalnemu i oceń bieżącą zdolność procesu przy pomocy wskaźników Cp i Cpk.
 • Poprawić zdolność procesu w przypadku gdy jest niezadowalająca – odnajdź przyczyny niskiej jakości i w miarę możliwości wyklucz je.
 • Kontrolować proces – opracuj odpowiednią dokumentację i zapewnij statystyczne monitorowanie krytycznych parametrów, aby w razie odchyleń wrócić do punktu 1 i ponownie przejść cykl DMAIC.

Źródła niskiej jakości produktów

Przyczynę niskiej jakości produktów możesz odnaleźć w tzw. obszarze 5M+E:

 • Man, czyli operator maszyny, np. niedokładne mocowanie przedmiotu obrabianego.
 • Machine, czyli maszyna, np. nieprawidłowe parametry procesu skrawania (głębokość, posuw, prędkość skrawania), drgania, nierozgrzana obrabiarka.
 • Method, czyli metoda, np. toczenie, szlifowanie, odlewanie precyzyjne, obróbka elektroerozyjna.
 • Material, czyli materiał, np. nieprawidłowa lub nierównomierna twardość, wtrącenia niemetaliczne, anizotropia własności, porowatość, nieprawidłowa obróbka cieplna.
 • Management, czyli zarządzanie, np. kierowanie operatorami maszyn.
 • Environment, czyli otoczenie, np. drgania układu wynikające z pracy sąsiednich maszyn, oświetlenie stanowiska pracy.

Struktura zespołu Six Sigma od Championa po Green Belts

Aby osiągnąć poziom Six Sigma, potrzebujesz właściwych ludzi, którzy zrealizują wdrożenie nowej metody. Niezbędny jest zespół Six Sigma, który przejmie odpowiedzialność za wprowadzenie w życie nowego rozwiązania. Jego członkowie to:

 • Champion (wyższy menedżer) – opracowuje wstępne karty projektów, nadzoruje je, stara się eliminować przeszkody w ich realizacji; to na nim spoczywa odpowiedzialność za sukces wdrożenia.
 • Master Black Belts (Mistrz Czarnych Pasów) – kieruje zespołem i odpowiada przed Championem za sukces projektu.
 • Black Belts (Czarne Pasy) – wspierają i stymulują pracę zespołów, inicjują, pilotują i realizują projekty mające na celu doskonalenie procesów w firmie.
 • Green Belts (Zielone Pasy) – wspierają lidera zespołu w wypracowywaniu wyników projektu, do którego zostali przydzieleni, kierują metodologią Six Sigma, biorą aktywny udział w przeprowadzaniu procesu DMAIC.