Przejdź do treści

Sześć Sigma w procesie wytwórczym

 • przez

Otwarcie granic dla ludzi, kapitału i towarów wywołało narastającą konkurencję firm. Wyroby o niskiej jakości i niezawodności przestają znajdować nabywców. To właśnie jakość produktów stała się sprawą priorytetową w walce konkurencyjnej.

Coraz więcej przedsiębiorstw sięga po nowoczesne metody, narzędzia i techniki projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji wyrobów i usług, takie jak SPC, QFD, FMEA, Sześć Sigma i inne. A Twoja firma?

Sześć Sigma to dogłębne zrozumienie potrzeb potencjalnych klientów, zdyscyplinowane wykorzystanie faktów, danych, analizy statystycznej w celu ulepszenia i kreowania procesów biznesowych. Zaletami tak rozumianego systemu są:

 • redukcja kosztów,
 • zwiększenie produktywności,
 • wzrost udziału w rynku,
 • utrzymanie klienta,
 • redukcja wad,
 • zmiana kultury działania firmy,
 • rozwój produktu lub usługi.

Podstawą analizy procesów w tej metodologii jest parametr odchylenia standardowego sigma, zwany również średnim odchyleniem kwadratowym. Obrazuje on wielkość rozrzutu (naturalnej zmienności) wartości cech charakteryzujących wyrób lub usługę. Jest miarą pozwalającą określić, jak sprawnie przebiega dany proces. Im wyższy poziom sigma, tym lepiej. Poziom sigma to zdolność procesu do wykonywania zadania bez wad.

Metodyka Sześć Sigma w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Aby skutecznie wprowadzić zasady strategii Sześć Sigma w firmie, musisz stworzyć w organizacji odpowiednie warunki ramowe. W ich zakres wchodzi m.in. powołanie pracowników na stanowiska specjalistów realizujących projekt Sześć Sigma, tzw. Belts (Black Belts, Green Belts) i przyporządkowanie im odpowiednich funkcji:

 • Naczelne kierownictwo identyfikuje obszary problemowe i dokonuje selekcji zagadnień strategicznych do rozwiązania, zatwierdza podejmowane projekty i mianuje Championa oraz Belts.
 • Champion (wyższy menedżer) przygotowuje wstępne karty projektów, prowadzi nadzór nad projektami, usuwa bariery w ich realizacji i odpowiada za ich sukces.
 • Masters Black Belts (Mistrzowie Czarnych Pasów) są ekspertami w zakresie prowadzonego projektu. Prowadzą zespół i są odpowiedzialni przed Championem za sukces projektu.
 • Black Belts (Czarne Pasy), czyli liderzy zespołu Sześć Sigma, są ekspertami wspierającymi i stymulującymi pracę zespołów projektowych. Przechodzą ponad 150 godzin szkoleń, podzielonych na 4 partie tygodniowe i rozłożonych w ciągu 4 miesięcy. W trakcie tych intensywnych warsztatów technicznych zapoznają się z metodyką DMAIC, przydatnymi narzędziami statystycznymi oraz rozwijają swoje umiejętności kierowania zespołem i zarządzania projektem. W tygodniach pomiędzy comiesięcznymi warsztatami Black Belts uczą się poprzez działanie pracując nad konkretnymi projektami i otrzymują fachowe wsparcie ze strony instruktora posiadającego certyfikat i uprawnienia Master Black Belt. Black Belts zajmują się wyłącznie inicjowaniem, pilotowaniem i realizacją projektów mających na celu doskonalenie procesów w firmie.
 • Green Belts (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Celem szkolenia Green Belt jest przekazanie im umiejętności wspierania lidera zespołu w wypracowywaniu wyników projektu, do którego zostali przydzieleni. Członkowie zespołu projektowego kierują metodologią Sześć Sigma, która zakłada przeprowadzenie procesu DMAIC.

Etapy procesu DMAIC
Wdrożenie metody SixSigma będzie od Ciebie wymagać zastosowania tzw. cyklu DMAIC. Proces DMAIC realizuj w następujących etapach:

 • ETAP 1. Zdefiniuj (ang. Define)- Black Belt identyfikuje problem i określa jego zakres.
 • ETAP 2. Zmierz (ang. Measure) – Specjalista mapuje wybrany proces, system czy zagadnienie, wykonuje odpowiednie pomiary oraz szacuje, w jaki sposób wybrane zagadnienia funkcjonują.
 • ETAP 3. Przeanalizuj (ang. Analyze) – W tym kroku Belt analizuje podstawowe przyczyny problemu, ustala relację między uzyskiwanymi kluczowymi miernikami wyników i przyjętymi wzorcami.
 • ETAP 4. Usprawnij (ang. Improve) – Tu wybiera się te cechy uzyskiwanych wyników, które należy poprawiać.
 • ETAP 5. Kontroluj (ang. Control) – Ta faza oznacza udokumentowanie nowego procesu i jego statystyczne monitorowanie. Po pewnym czasie dokonuje się ponownie oceny wydajności procesu, po czym w zależności od wyników analizy specjalista wraca do poprzednich faz.