Przejdź do treści

Lean Six Sigma

 • przez

W biznesie często mówi się o dążeniu do najwyższej jakości. Nic w tym dziwnego, gdyż wszyscy jako konsumenci oczekujemy najwyższej jakości produktów, które nabywamy, i usług, z których korzystamy.

Chcemy, aby wyroby, które kupujemy, spełniały oczekiwane funkcje, a ich cena odpowiadała funkcjonalności. Kupując usługę, chcemy, aby została zaoferowana w sposób dostępny, prosty i elastyczny. Krótko mówiąc, zależy nam na tym, aby produkt lub usługa były odpowiednio wysokiej jakości. Spójrzmy, jak przyczynić się do tego może powstała z dwóch narzędzi metodologia Lean Six Sigma.

W historii powstało wiele teorii, a nawet całych metodologii zarządzania jakością od tak spójnych i rozpowszechnionych jak Total Quality Management (TQM) do jednorazowych inicjatyw szybko kończących swój żywot. Kilkudziesięcioletnia historia Six Sigma i Lean oraz liczba największych światowych koncernów, które wdrożyły z sukcesem ten program, pokazują, że nie jest to kolejna krótkotrwała inicjatywa czy moda biznesowa, ale sprawdzony sposób zarządzania firmą i stabilny wzrost dzięki umiejętnemu spełnianiu oczekiwań klienta, statystycznej kontroli procesów i ich dobrej organizacji oraz innowacyjności.

Metodologia Six Sigma, używając narzędzi statystycznych, skupia się na mierzeniu i redukcji zmienności w procesach oraz osiągnięciu celów wyznaczonych przez wymagania klienta, Lean natomiast koncentruje się w głównej mierze na eliminacji z procesów czynności nieprzynoszących wartości dodanej dla klienta, co prowadzi do redukcji czasu i kosztu procesu. Z połączenia tych dwóch metodologii powstała nowa, która łączy w sobie cechy obu.

Pozyskuje się w ten sposób zadowolonego i lojalnego klienta przy minimalnych kosztach własnych. Nowa metodologia stanowi najsilniejsze narzędzie tworzące trwałą przewagę konkurencyjną. Efektywność operacyjna, a nawet doskonałość osiągnięta dzięki metodologii Lean Six Sigma stanowią podstawę dla zrównoważonego wzrostu oraz pełnej kontroli biznesu.

To również element stabilizacyjny dla dalszej ekspansji sprzedażowej i innowacyjności produktowej. Firmy, które nie dbają o dobrze zarządzane zaplecze operacyjne, popadają bardzo szybko w kłopoty związane z brakiem stabilizacji.

Six Sigma jest filozofią zarządzania znaną na świecie od około 20 lat, opisywaną jako pełne skupienie wszystkich działań na kliencie i stały wzrost zdolności do spełniania potrzeb klientów oraz redukcję kosztów własnych. Metodologia Six Sigma to także przekształcenie firmy w biznes zarządzany na podstawie danych, innowacyjnie i z pełnym zaangażowaniem pracowników.

Przykłady bardzo wielu międzynarodowych koncernów (m.in. General Electric, Toyota, Motorola, ABB, 3M) pokazują, że metodologia Lean Six Sigma przynosi bardzo wymierne efekty, stając się tym samym podstawą działania firmy w zakresie zarządzania jakością.

W chwili obecnej Six Sigma to system w pełni ukształtowany i sprawdzony w działaniu z określonymi międzynarodowymi standardami. Może być wdrażany równolegle z innymi już istniejącymi systemami zarządzania, spełniającymi wymagania norm ISO 9001 czy ISO 14001, będąc ich rozwinięciem i wejściem firmy na wyższy poziom świadomości jakościowej.

Ponadto metodę Six Sigma mogą stosować wszystkie organizacje we wszystkich sektorach gospodarki, a zatem w firmach produkcyjnych, usługowych, finansowych, informatycznych, jednostkach opieki zdrowotnej czy administracji, niezależnie od wielkości czy też rodzaju wytwarzanych wyrobów czy usług.

Uzyskanie certyfikatu ISO przez organizację jest dowodem na to, że organizacja jest zarządzana w taki sposób, aby podnosić nieustannie jakość swoich usług i wyrobów. Natomiast metoda Lean Six Sigma dąży do produkcji bez braków, przy jak najmniejszych kosztach i najkrótszym czasie procesów poprzez dostarczenie organizacji zaawansowanych narzędzi statystycznych oraz metodologii zarządzania procesami (BPMS), prowadzenia inicjatyw usprawniających (DMAIC) i projektowanie nowych procesów zgodnie z wymaganiami klienta (DFSS).

Biznes, który postawił sobie za cel strategiczny wdrożenie programu Lean Six Sigma, musi zdawać sobie sprawę, że wymagać to będzie aktywnego włączenia do wdrożenia i realizacji programu wszystkich pracowników, na każdym stanowisku pracy, a także zastosowania systemu szkoleń, narzędzi statystycznych oraz metod prowadzenia projektów i zarządzania nimi.

Metodologia Lean umożliwia redukcję kosztów przy jednoczesnym wzroście przepustowości i wydolności procesu produkcyjnego. „Dzięki Lean istnieje możliwość zwiększenia efektywności produkcji (ludzi, maszyn, miejsca, czasu) i jednocześnie zbliżania się do osiągnięcia celu, jakim jest dostarczenie klientom dokładnie tego, czego chcą” (J.P. Womack, D.T. Jones, „Lean Thinking”).

Lean Management w powiązaniu z Six Sigmą jest doskonałym narzędziem uzyskiwania trwałej przewagi konkurencyjnej. O ile Six Sigma skupia się na redukcji defektów w procesie, o tyle Lean koncentruje się na ograniczaniu czasu i kosztów procesu i stanowi idealne dopełnienie do metodologii Six Sigma.

Doskonałość operacyjna jest bezpośrednią przyczyną wysokiej dynamiki i stabilności wyników firmy. Opiera się ona w znacznej mierze na narzędziach i metodach poprawy jakości, takich jak: Produkcja dokładnie na czas (Just-In- -Time), Ciągła zmiana (Kaizen), Automatyzacja (Jidoka) i Zarządzanie dostawami (Heijunka). Techniki te przyczyniły się do rozwoju „szczupłego wytwarzania” (Lean manufacturing), stanowiącego podstawę Systemu Produkcji Toyoty (Toyota Production System).

„Szczupłe przedsiębiorstwo” to końcowy wynik zastosowania Systemu Produkcji Toyoty do wszystkich obszarów działalności firmy. To sposób myślenia ukierunkowany na zapewnianie niezakłóconego przepływu produktu przez procesy powiększające wartość, na system „ciągnięcia” procesu przez popyt klienta, budowany w drodze częstego uzupełniania o to tylko, czego wymaga kolejna operacja, wreszcie na kulturę, w której wszyscy stale dążą do poprawy.

Obecnie Lean to zestaw narzędzi służących zwiększeniu produktywności i wyeliminowaniu zbędnych czynności z procesu (strat), co prowadzi do jego skracania i upraszczania, obniżania kosztów, a co za tym idzie do zwiększenia zysków dla przedsiębiorstwa. Ważnym elementem wsparcia dla programu Lean Six Sigma jest również prowadzenie inicjatyw jakościowych w najbardziej efektywny sposób, czyli Project Management.

Przeszkolony menedżer uzyskuje wiedzę pozwalającą efektywnie prowadzić nie tylko jakościowe usprawnienia, ale każdą inicjatywę biznesową. Wiedza wsparta jest dwoma zaawansowanymi narzędziami (Personal Effectiveness – Interaction styles oraz Management Effectiveness – Situational leadership II) pozwalającymi lepiej poznać własny charakter i osobowość współpracowników, podwładnych i przełożonych. Pomaga poprawić warsztat menedżera, zwiększyć efektywność osiągania postawionych celów oraz lepiej zarządzać własną karierą.

Podsumowując, Six Sigma to:

 • Koncentracja na Kliencie – skupianie się na potrzebach i satysfakcji klienta,
 • Filozofia Zarządzania Biznesem – ukierunkowanie na procesy, a nie na struktury,
 • Opomiarowanie Procesów i Miara Jakości – zarządzanie na podstawie danych, a nie przypuszczeń,
 • Proces Ciągłego Usprawniania – usystematyzowana metoda projektowania i poprawy produktu czy usługi, zaangażowanie w ciągłe usprawnianie, myślenie projektowe,
 • Katalizator Zmian w Kulturze Pracy – zaangażowanie najwyższego kierownictwa i załogi w zmiany, komunikacja językiem jakościowym.

Lean to eliminowanie strat i wszystkich czynności procesowych, które nie przynoszą wartości dodanej dla klienta.

To strategia, filozofia oraz sposób patrzenia na procesy operacyjne. Rezultaty sprowadzają się do:

 • Redukcji czasu procesu (przygotowanie produktu/usługi i produkcja/dostarczenie usługi),
 • Wzrostu jakości,
 • Redukcji kosztów i zapasów,
 • Wzrostu potencjału,
 • Poprawy obsługi klienta,
 • Dużego zaangażowania pracowników w zmiany, poczucie odpowiedzialności za procesy,
 • Poprawy finansowych wskaźników zwrotu.

Project Management to:

 • Uporządkowane i profesjonalne prowadzenie projektów i usprawnień,
 • Redukcja ryzyka i najczęściej spotykanych błędów w projektach i programach,
 • Metodyka ułatwiająca sprawną realizację projektów oraz osiągnięcie postawionych celów, w wyznaczonym czasie i budżecie.

Widząc rosnące potrzeby polskiego rynku w zakresie wiedzy z tej tematyki, Det Norske Veritas wspólnie z firmą Lean Six Sigma Solutions przygotowała kompleksową ofertę szkoleniową z zakresu Lean Six Sigma (LSS). Oferta, którą proponujemy, to formuła dedykowanych warsztatów przygotowanych w oparciu o konkretne przykłady z branży klienta.