Przejdź do treści

ZUS PUE Logowanie

  • przez

Rejestracja i uwierzytelnienie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach portalu PUE (Nowego Portalu Informacyjnego).

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza elektronicznego, w którym podaje się: imię i nazwisko, numer PESEL (a jeśli PESEL nie został nadany – datę urodzenia i serię i numer dokumentu tożsamości), adres e-mail, ustalone przez siebie hasło i opcjonalnie inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, np. numer telefonu kontaktowego.

Uwierzytelnienie (tzw. zaufanie profilu PUE) to potwierdzenie tożsamości osoby rejestrującej profil.

W przypadku osób korzystających przy rejestracji z kwalifikowanego certyfikatu, osobistego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP lub systemów bankowości elektronicznej do formularza rejestracyjnego automatycznie wpisywane są dane identyfikacyjne zweryfikowane przez centrum certyfikacji, ePUAP lub bank, a zatem potwierdzenie tożsamości nastąpiło przez ww. instytucje. Rejestracja i uwierzytelnienie odbywają się więc równocześnie.

W przypadku osób, które rejestrują profil niezaufany potwierdzenie tożsamości jest dokonywane przez pracownika ZUS, poprzez porównanie danych z dokumentu tożsamości z danymi podanymi przez użytkownika w procesie zakładania profilu PUE.

Zaufanie profilu powoduje umożliwienie użytkownikowi zalogowanie się do profilu PUE oraz udostępnienie usług wymagających uwierzytelnienia. W celu uzyskania dostępu do portalu użytkownik ma do wyboru następujące sposoby logowania:

• za pomocą loginu i hasła PUE,
• za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
• za pomocą certyfikatu osobistego,
• za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl,
• za pomocą bankowości elektronicznej.

W celu rejestracji profilu należy:

1. Na stronie głównej www.zus.pl w oknie „Zaloguj się do PUE” wybrać link „Nie masz konta w PUE? >Zarejestruj się” lub wybrać link z nagłówka strony „Zarejestruj w PUE”.

. Na stronie „Wybór sposobu rejestracji” wybrać rodzaj profilu.

Do wyboru są trzy rodzaje profili:

• rejestracja Dla Ciebie
• rejestracja Dla przedsiębiorców
• rejestracja Dla firm

Rejestracja dla Ciebie skierowana jest do:

• osoby pracujące
• emeryta/rencisty
• zasiłkobiorcy
• lekarza
• innej osoby ubezpieczonej w ZUS

Rejestracja dla przedsiębiorców skierowana jest do:

• osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Rejestracja dla firm skierowana jest do:

• spółek
• stowarzyszeń
• spółdzielni
• fundacji
• przedsiębiorstw państwowych

W celu korzystania z funkcjonalności Nowego Portalu Informacyjnego należy najpierw utworzyć konto użytkownika w systemie. Użytkownik posiadający konto w systemie ma możliwość wyboru jednego z trzech sposobów zalogowania się do portalu.

W celu uzyskania dostępu do Portalu użytkownik ma do wyboru następujące sposoby uwierzytelniania:

• za pomocą loginu i hasła PUE
• za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego
• za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl
• za pomocą bankowości elektronicznej

Aby się zalogować do portalu użytkownik musi posiadać profil zaufany w Nowym Portalu Informacyjnym. Użytkownik posiadający konto w systemie NPI ma możliwość zalogowania się do portalu za pomocą trzech różnych sposobów.

Pierwszym ze sposobów jest zalogowanie się za pomocą posiadanego loginu i hasła. Aby zalogować się do aplikacji za pomocą loginu i hasła PUE użytkownik musi znać swój login oraz hasło do systemu.

Użytkownik ma możliwość zalogowania się do portalu za pomocą profilu zaufanego/login.gov.pl.

Aby zalogować się do portalu za pomocą konta na ePUAP należy:

1. Na stronie wyboru sposobu logowania wybrać przycisk Zaloguj przez profil zaufany/login.gov.pl. Aplikacja przekieruje użytkownika na podstronę wyboru sposobu logowania.

2. Wybranie przycisku Profil Zaufany przekieruje użytkownika na stronę logowania do ePUAP.

3. Po poprawnym zalogowaniu użytkownik zostanie przekierowany do swojego profilu na portalu NPI.

Aby skorzystać z tego sposobu zalogowania się do aplikacji, profil na Nowym Portalu Informacyjnym musi być powiązany z profilem na platformie ePUAP.

4. Wybranie przycisku e-dowód przekieruje użytkownika na stronę logowania e-dowodem.

Zalogowanie się do systemu jest możliwe dla użytkownika, który ma aktywne konto w systemie. Jednym ze sposobów logowania jest logowanie się przy pomocy loginu i hasła PUE.

Użytkownik może zalogować się do portalu za pomocą certyfikatu. Aby się zalogować dany profil musi być powiązany z certyfikatem.

W celu zalogowania się do portalu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy:

1. Na stronie wybór sposobu logowania wybrać przycisk Zaloguj się przez certyfikat kwalifikowany. Aplikacja wyświetli ekran logowania do PUE przy pomocy certyfikatu
2. Należy wybrać przycisk Podpisz oświadczenie. Zostanie wyświetlone okno PIN do klucza.
3. Należy podać prawidłowy PIN oraz wybrać przycisk Akceptuj – użytkownik zostaje zalogowany do aplikacji.

W przypadku trzykrotnego podania błędnego PINu do klucza certyfikat zostanie zablokowany. Należy go odblokować podając kod PUK.

Logowanie do ZUS PUE przy użyciu bankowości elektronicznej.

Za pomocą mechanizmów bankowych możliwe jest również logowanie do istniejącego już profilu PUE ZUS.
W tym celu należy wybrać przycisk „Zaloguj przez bankowość elektorniczną”
Następnie wybrać swój bank

System umożliwia użytkownikowi przypomnienie hasła. Użytkownik ma do wyboru dwa kanały na które może otrzymać nowe hasło: email i sms.

W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła aplikacja umożliwia łatwe ustalenie nowego. Kanał dostępu musi być aktywny (nie został wcześniej zablokowany przez trzykrotne podanie błędnego hasła) – jeśli nie jest, nie ma możliwości odzyskania hasła.

W celu przypomnienia hasła należy:

1. Na stronie Wybór Sposobu logowania wybrać przycisk Przypomnienie hasła Przypomnij hasło. Aplikacja wyświetla stronę Przypomnienie Hasła.
2. W wyświetlonym oknie należy wybrać odpowiedni kanał otrzymania nowego hasła. Do wyboru jest wiadomość sms lub wiadomość email.

3. Po wybraniu odpowiedniego kanału należy podać:

• login
• numer telefonu lub adres e mail (w zależności od tego jaki kanał otrzymania wiadomości wcześniej wybrano
• zaznaczyć opcję „Nie jestem robotem” i wybrać właściwy obrazek zgodnie z poleceniem

Następnie należy wybrać przycisk Wyślij. Aplikacja wyświetla komunikat informujący o wysłaniu hasła.
4. W przypadku wybrania sposobu przypomnienia hasła poprzez adres email należy zalogować się na pocztę oraz otworzyć otrzymany link. Aplikacja wyświetla stronę Zdefiniuj nowe hasło.
5. W wyświetlonym oknie należy podać oraz powtórzyć nowe hasło, następnie potwierdzić za pomocą przycisku Zmień hasło. Aplikacja wyświetla komunikat informujący o poprawnym utworzeniu nowego hasła.