Przejdź do treści

Wypowiedzenie umowy najmu wzór pdf

  • przez

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania / lokalu bez zachowania terminu

Jeśli zwłoka z zapłatą czynszu występuje przez dwa pełne okresy, wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić bez przestrzegania terminu wypowiedzenia. Jest to zgodne z Kodeksem Cywilnym, art. 672. Skutkuje to natychmiastowym wypowiedzeniem umowy najmu i powoduje wygaśnięcie stosunku oraz zwrot przedmiotu najmu.

Roszczenia wynikające ze stosunku najmu mogą być dochodzone przed sądem.

Możliwe jest wypowiedzenie umowy najmu mieszkania / lokalu bez zachowania terminu wypowiedzenia, w wypadkach określonych umową lub ustawą. Jeżeli brak przesłanek do takiego rozwiązania, wówczas czas trwania umowy najmu wydłuża się do upływu umownego lub ustawowego terminu wypowiedzenia.

W przypadku gdy w umowie czas wypowiedzenia nie został określony, wtedy wypowiedzenie umowy najmu następuje z zachowaniem terminów umownych lub ustawowych. Termin ustawowy przy płatności czynszu w odstępach powyżej 1 miesiąca wynosi trzy miesiące naprzód, na koniec kwartału kalendarzowego. Gdy czynsz płacony jest co miesiąc, czas na wypowiedzenia wynosi miesiąc wcześniej – na koniec miesiąca kalendarzowe go. Natomiast wypowiedzenie umowy najmu kiedy czynsz płacony w odstępach krótszych niż jeden miesiąc umożliwia wypowiedzenie na trzy dni wcześniej. W przypadku najmu jednodniowego wypowiedzenie następuje na jeden dzień naprzód.

Rozwiązanie umowy najmu jest możliwe zgodnie z wolą obu stron przed upływem terminu, który został określony w umowie. Jednak obie strony muszą zgodzić się na rozwiązanie umowy . Oczywiście w przypadku kiedy jedna ze stron nie zgadza się , wtedy ma prawo do negocjacji nowego terminu lub przestrzegania terminu ustawowego. Następnie umowa z zawartym porozumieniem powinna zostać spisana i podpisana przez obie strony.

Jak wypowiedzieć umowę najmu lokalu/ mieszkania?

Poniżej gotowe wzory wypowiedzenia w wersji pdf i doc (word)

wypowiedzenie umowy najmu lokalu pdf

wypowiedzenie lokalu użytkowego wzór pdf

Wypowiedzenie najmu przez wynajmującego wzór doc  i pdf

wypowiedzenie_umowy_najmu_przez_wynajmujacego-wzor-doc-word

Każdy wzór wypowiedzenia umowy najmu  powinien zawierać miejsce na podstawowe dane. Poza datą, miejscem sporządzenia i danych osobowych obu stron, należy zawrzeć, która ze stron wypowiada umowę oraz warunki wypowiedzenia zgodne z umową. Określić trzeba również przedmiot najmu i jego adres. Kolejnym ważnym elementem będzie wskazanie przyczyny wypowiedzenia. Trzeba tutaj zachować zgodność z umową lub przestrzegać terminów ustawowych.

Określić trzeba również podstawę wypowiedzenia. Jeśli następuje bez  zachowania okresu wypowiedzenia również musi zostać opisana przyczyna. W sytuacji kiedy najemca zalega z opłatą czynszu, należy wyznaczyć mu termin uregulowania należności jednego miesiąca i zawrzeć ostrzeżenie przed wypowiedzeniem.

Brak zachowania formy pisemnej i uprzedzenia spowoduje bezskuteczność wypowiedzenia. Oczywiście na koniec, osoba wypowiadająca umowę musi ją podpisać.