Przejdź do treści

Zmniejszaj koszty dzięki PDCA

  • przez

PDCA to skrót angielskich słów Plan-Do-Check-Act czyli Planuj-Wykonaj-Sprawdź- Działaj (dla ostatniego członu skrótu często używany jest termin Standaryzuj). Jako jeden z pierwszych w latach 30-tych zeszłego wieku, na cykl PDCA zwrócił uwagę pionier rozwiązań statystycznych w przemyśle, Walter Shewart. Stąd też cykl PDCA nazywany bywa tez cyklem Shewarta. W latach 50-tych XX powrócono do koncepcji PDCA, w ramach zarządzania jakością, propagowanej przez Edwarda Deminga. Obecnie możesz więc też spotkać się z nazwą koło Deminga.

Zastosowanie metody
Metoda PDCA jest na tyle uniwersalna, że jej stosowanie może odnosić się do każdej działalności. Wykorzystywana jest jako element ciągłego doskonalenia organizacji (ISO 9000), a szczególnie w szeroko rozumianym TQM. Jest też podstawą do poprawy w zakresie relacji zakład produkcyjny – środowisko (normy ISO14000).

Metodę PDCA możesz stosować do każdej niemal sytuacji w firmie, niezależnie od profilu działalności przedsiębiorstwa i obszaru aktywności firmy, który chcesz optymalizować. Będzie przydatna, zarówno gdy masz jakieś zadanie do wykonania, jak i problem do rozwiązania.

PDCA w praktyce produkcyjnej
W produkcji metodę PDCA stosuje się do:

  • rozwiązywania problemów,
  • organizowania pracy zespołowej,
  • nazywania zadań stojących przed zespołami projektowymi.

PDCA jest bazą do wejścia w ciągłe doskonalenie, gdzie odwołujesz się do:

  • niedoskonałości przedsiębiorstwa,
  • optymalizowania zasobów,
  • rozwiązywania problemów.

Czym charakteryzują się poszczególne fazy cyklu PDCA?
PDCA jest naturalnym podejściem do rozwiązywania problemów i zadań podniesionym do rangi metody. Wyróżnia się w niej cztery podstawowe fazy, wraz z krokami, jakie należy podjąć dla doskonalenia organizacji i rozwiązywania problemów, charakterystycznymi dla poszczególnych faz.

Fazy cyklu PDCA

Plan (Planuj)
scharakteryzowanie problemu a następnie opracowanie planu wdrożenia.

Do (Wykonaj)
wprowadzenie zaplanowanych rozwiązań i zmian w małej skali, aby zachować minimalizację zagrożeń dla bieżących działań.

Check (Sprawdź):
sprawdzenie czy uzyskiwane są założone wcześniej rezultaty i wyniki, przy stałej obserwacji kluczowych procesów, czy nie pojawiają się wraz z zastosowaniem rozwiązań nowe problemy.

Act (Działaj):
wdrożenie zmian w większej niż oczekiwana docelowo skala, jeśli poprzednio dla mniejszego zakresu udało się osiągnąć spodziewane rezultaty,
standaryzacja działań i wprowadzenie jako naszej rutynowej praktyki,
zaplanowanie i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń i monitorowanie rozwiązań w dłuższej skali czasowej.