Przejdź do treści

Projektowanie wyrobu

 • przez

Przedsiębiorstwo, które chce przetrwać na rynku, nie ma innego wyjścia, jak nieustannie proponować klientowi nowy, lepszy produkt. Wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi oraz ryzykiem niepowodzenia.

Jednak dzięki odpowiednio przeprowadzonemu procesowi wdrażania nowego produktu na rynek ryzyko to możesz zmniejszyć do minimum! Wystarczy odpowiednia procedura i strategia!

Podstawowy model biznesowy projektowania wyrobu można przedstawić w skondensowany sposób w postaci procedury:

 • zarządzanie programem opracowywania nowych produktów (PM – Program Management),
 • opracowanie nowego produktu (NPD – New Product Development),
 • opracowanie technologii produkcji nowego produktu (New Product Process Engineering),
 • nadzór nad zmianami konstrukcyjnymi produktów (Product Changes Management).

Projektowanie wyrobu jest jednym z etapów w realizacji strategii wprowadzenia nowego produktu na rynek konsumencki.

Z analiz rynkowych wynika, że 90% rynku to wdrażanie nowego produktu na bazie istniejących, a tylko 10% nowości na rynku są to produkty zupełnie nowe.

Źródła inspiracji dla rozwoju produktu to:

 • potrzeby rynkowe zgłoszone przez marketing,
 • możliwości rozwojowe wynikające z postępów techniki i realizowanych prac naukowo-badawczych,
 • potrzeba realizacji misji celów przedsiębiorstwa, w tym głównie uzyskanie dochodu ze sprzedaży i zysku,
 • możliwości realizacji funkcji, które ma spełniać produkt,
 • optymalizacja warunków eksploatacji produktu,
 • produktywność i minimalizacja kosztu własnego wytwarzania.

Proces

Strategię globalną i ścieżkę postępowania we wdrażaniu nowego produktu na rynek konsumencki przedstawia procedura:

 • generowanie pomysłów procesu NPD (New Product Development),
 • analiza pomysłów,
 • opracowanie koncepcji i badań,
 • analizy biznesowe,
 • testy i badania rynku,
 • realizacja techniczna,
 • wdrożenie,
 • analiza finansowo-marketingowa.

Generacja pomysłów

Pomysły na nowe produkty można otrzymać z podstawowych badań przy użyciu analizy SWOT (mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia). Prowadzenie analiz rynku i konsumenta, badanie trendów. Analizując pomysły działów R&D należy prowadzić analizę konkurentów i rejonów geograficznych poszukując wzorców zachowań klienta, jego upodobań i przyzwyczajeń, aby uzyskać wgląd w nowe linie produktów lub właściwości produktu.

Pomysły mogą pochodzić także od naszych pracowników lub nawet od konkurencji. Należy zauważyć, że najwyższy procent pomysłów na nowe produkty przemysłowe pochodzi głównie od ostatecznych nabywców. Przy poszukiwaniu pomysłów dobrymi propozycjami mogą okazać się również początkowo nieracjonalne rozwiązania.

Selekcja pomysłów

Selekcja pomysłów jest kolejnym istotnym etapem we wdrażaniu nowego produktu. Poprzedni etap miał za zadanie wygenerowanie jak największej ilości różnorodnych projektów. Ich selekcja ma na celu wyszukanie i wskazanie tych pożądanych i możliwych do realizacji.
Na tym etapie rozwoju produktu należy unikać takich błędów, jak zbyt pochopne i często nieuzasadnione odrzucenie pomysłu.

Celem stosowania selekcji jest odpowiedź na następujące pytania:

 • Czy mamy klienta na rynku docelowym, który będzie korzystać z produktu?
 • Jaka jest wielkość i prognozy wzrostu segmentu rynku?
 • Jaka jest obecna lub oczekiwana presja konkurencyjności dla idei produktu?
 • Jakie są plany sprzedaży i oczekiwane trendy na rynku?
 • Czy jest technicznie możliwe wytworzenie nowego produktu?
 • Czy uruchomienie produktu będzie opłacalne?

Celem efektywnej selekcji pomysłów jest więc wczesne odrzucenie pomysłów nie rokujących przyniesienia zysków. Racjonalne uzasadnienie takiego postępowania wynika z faktu, że w każdym kolejnym etapie procesu innowacyjnego koszty rozwoju produktu znacząco wzrastają.

Przedsiębiorstwa stosują różnorakie metody selekcji pomysłów. Szanse rynkowe i możliwości techniczne oraz koszty są podstawowymi kryteriami. Większość firm stosuje metody selekcji indywidualne, bezpośrednio zależne od rodzaju branży, do której należy produkt. Są to często metody, które od początku do końca powstawały w danej firmie. Od skuteczności dobrej metody zależy w dużym stopniu konkurencyjność firmy.