Przejdź do treści

Plany operacyjne w firmie produkcyjnej

 • przez

Wiele osób uważa, że harmonogramowanie produkcji nie jest czymś skomplikowanym. Owszem, zadanie to nie jest trudne w sytuacji, gdy posiadasz tylko jedną maszynę i zaledwie kilku klientów.

Jednak jeśli chcesz zwiększyć liczbę realizowanych zamówień, redukować zapas, szybciej reagować na zapotrzebowanie klienta, stanowiska produkcyjne mieć obciążone stabilnie i w równym stopniu… musisz wiedzieć więcej!

Planowanie operacyjne możesz traktować jako zespół działań zmierzających do realizacji wcześniej ustalonych celów długoterminowych Twojego przedsiębiorstwa. W ramach procesu planowania operacyjnego określasz średniookresowe cele i zadania firmy oraz środki potrzebne do ich osiągnięcia, rozwijasz strategię Twojego przedsiębiorstwa w plany taktyczne i operatywne. Dzięki temu bardzo ogólny plan strategiczny stworzony na okres co najmniej 3-5 lat przybiera formę bardziej zrozumiałą dla jednostek wykonawczych działu produkcji, poszczególnych zakładów produkcyjnych, działu marketingu i zakupów.
Plany operacyjne w odróżnieniu od strategicznych powinny cechować się dużą elastycznością ze względu na swój krótki horyzont czasowy. Realizując je będziesz musiał każdego dnia reagować na zmiany pojawiające się w najbliższym otoczeniu Twojego przedsiębiorstwa. A przy tym tak dopasowywać się do nowych warunków, aby cały czas zbliżać się do przyjętych celów.

2 aspekty planowania operacyjnego

W procesie planowanie operacyjnego musisz rozpatrzyć jego 2 aspekty:

 1. Sterownie produkcją – obejmuje cały cykl wytwarzania, proces produkcyjny łącznie z zaopatrzeniem w materiały niezbędne do jego realizacji;
 2. Sterowanie przepływem produkcji – to proces planowania, ewidencji, kontroli i korekty przepływu przedmiotów przez komórki produkcyjne w ilości i czasie.

Sterowanie produkcją możesz traktować jako nadrzędne wobec sterowania przepływem.
W procesie planowania operacyjnego będziesz:

 • ustalać plany,
 • kontrolować ich wykonanie,
 • porównywać efekty kontroli z planem,
 • wprowadzać ewentualną korektę w przypadku wystąpienia odchyleń.

Sprawność systemu

Za główne kryteria oceny sprawności Twojego systemu sterowania produkcją przyjmij:

 • czułość – podatność planów produkcyjnych na zakłócenia związane ze zmianą planów sprzedaży,
 • szybkość reakcji – czas od otrzymania informacji kontrolnych do momentu przekazania skorygowanego harmonogramu na produkcję,
 • elastyczność sterowania – zakres możliwych do wykonania zmian,
 • zgodność funkcjonowania z żądaniami użytkownika.

Zatwierdzony plan strategiczny zakładu będzie dla Ciebie bazą do stworzenia głównego harmonogramu produkcji i zbilansowania go z zasobami ludzkimi, materiałowymi, maszynowymi i informacyjnymi Twojego działu.