Przejdź do treści

Mierniki Efektywności Produkcji

  • przez

Usprawniasz przedsiębiorstwo na przykład zgodnie z koncepcją Lean Management? Ustawiczne je doskonalisz w oparciu o Kaizen? W takim razie powinieneś bezustannie mierzyć wynik owych ulepszeń i ciągle kontrolować kierunek zmian w Twojej firmie!

Mierniki pomogą Ci przy podejmowaniu decyzji i prowadzeniu działań w kierunku jeszcze lepszego i efektywnego funkcjonowania zasad Lean Manufacturing w Twoim przedsiębiorstwie: w prosty sposób pokażą postęp we wdrażaniu narzędzi Lean Manufacturing, wskażą, czy narzędzia te zostały właściwie dobrane i wdrożone, pozwolą sprawdzić, czy pracownicy zrozumieli ich istotę, dostarczą informacji, czy narzędzia Lean prawidłowo funkcjonują i czy może pojawić się coś, co zakłóci ich funkcjonowanie, pozwolą na błyskawiczną identyfikację problemów w gniazdach wytwórczych oraz uzmysłowią nie tylko operatorom, ale także kierownictwu niższego i wyższego szczebla, że działania z zakresu Lean Manufacturing zmierzają we właściwym kierunku, a trud związany z wprowadzeniem nowych narzędzi nie idzie na marne.

Jak dobrać mierniki?

Dane dla mierników powinny pochodzić z automatycznych zapisów lub z formularzy uzupełnionych przez operatorów.

Wybór mierników zależy od rodzaju narzędzi Lean, które wdrażasz w przedsiębiorstwie. Nie stosuj wszystkich mierników na raz. Wprowadzając kolejne narzędzia Lean dobieraj takie mierniki, które najtrafniej będą oceniały efekt zmian powstałych na skutek nowego narzędzia:

Wskazówka 1. Ustal cel i wymierne parametry, które go określają. Wyznacz pomiary, które są potrzebne, aby badać, czy założone parametry (cel) są osiągane.

Wskazówka 2. Wybierz tylko tyle mierników, ile potrzebujesz, aby ocenić sytuację i tylko tyle pomiarów, ile jest niezbędne dla otrzymania wiarygodnych wyników (o przyjętej i zaakceptowanej wiarygodności).

Wskazówka 3. Nie wykonuj pomiarów, kiedy z góry potrafisz stwierdzić, że ich analiza będzie niemożliwa z uwagi na brak czasu – takie pomiary to dodatkowa strata czasu.

Wskazówka 4. Pilnuj porządku, żebyś nie zagubił się w dokonywanych pomiarach i obliczeniach

Wskazówka 5. Modyfikuj system wykonywania pomiarów. Nie ustalaj go raz na zawsze, lecz zmieniaj w zależności od potrzeb, w wyniku kolejnych obserwacji tak, aby jak najmniejsza liczba parametrów i pomiarów opisywała wiarygodnie Twoje cele. Słuchaj sugestii i uwag operatorów co do sposobu dokonywania pomiarów oraz ich prezentacji i interpretacji.

Jak prezentować wyniki pomiarów?

Najlepiej, gdy uzyskane wyniki są przedstawiane w sposób wizualny operatorom gniazda lub strumienia, z którego dane do pomiarów pochodzą i odnoszą się do jego celów. Stosuj kolorowe wykresy na tablicy w pobliżu danego obszaru. Wyjaśnij pracownikom, dlaczego to robisz, jaki będzie miało to na wpływ na ich pracę i wynagrodzenie. Przypomnij operatorom, że w 90% to właśnie od nich zależą wyniki i wiarygodność ich pomiarów.

Kto opracowuje wykresy?

Wykresy opracowują wyznaczeni pracownicy. Mogą tym się zająć np.:

  • lider gniazda – dla wyników z gniazda,
  • lider strumienia – dla pomiarów ze strumienia,
  • ewentualnie inna osoba odpowiedzialna za zbieranie formularzy z gniazd i strumieni.

Częstotliwość pomiarów

Dobrze byłoby, gdyby pomiary w gnieździe i zapis wyników odbywały się codziennie, o ustalonych porach lub w ustalonych fazach produkcji, zależnie od specyfiki produkcji oraz obciążenia operatorów w gnieździe. Raz w tygodniu prezentuj wyniki pracownikom gniazda i omawiaj je z nimi. Wykonywanie pomiarów i zapisów dla strumienia prowadź na bieżąco. Informację o wynikach przedstawiaj pracownikom strumienia raz w tygodniu.

Jak raportować pomiary?

Strefę objętą pomiarami podziel na obszary. Następnie wyznacz osobę, która będzie odpowiedzialna za raportowanie wyników pomiarów wyznaczonemu wcześniej przełożonemu, np. dyrektorowi produkcji, członkowi zarządu. Najlepiej, by był to ten sam pracownik, który odpowiada za szybką reakcję w sytuacjach alarmowych. Raporty powinny być analizowane na cotygodniowych spotkaniach.
Pamiętaj, że przynajmniej w początkowym okresie stosowania mierników bardzo ważne jest zaangażowanie najwyższego kierownictwa firmy w nadzorowanie i monitorowanie postępów.