Przejdź do treści

Lean Management – wskazówki praktyczne

  • przez

W każdej z organizacji podejście do wdrożenia szczupłego zarządzania musi być indywidualnie dobrane i zaprojektowane. Stwierdzono, że nawet w bardzo podobnych przedsiębiorstwach, działających na tym samym rynku, w tej samej branży, wg podobnej technologii itp., są inne problemy do rozwiązania. Nie udaje się utworzyć jednej standardowej metody wdrażania szczupłego zarządzania w firmie.

Inny problem to umiejętność określenia celu działania organizacji i ustalenie, po co ma być wdrażana szczupła organizacja. Najlepiej to zrobić, sęgając do opinii klientów. Dobrze jest także skorzystać z opinii klientów naszych konkurentów. Warto określić, co uczyni naszą firmę bardziej konkurencyjną i zauważalną na rynku, co jest szczególnie ważne w naszej dziedzinie działłalności – czy to cykl dostaw, cena, jakość, nowoczesność produktów, terminowość dostaw lub połączenie tych czynników? Co chcemy osiągnąć? Czy rzeczywiście chcemy zbudować szczupłe przedsiębiorstwo?

Żaden dział w przedsiębiorstwie nie pracuje sam. Każdy etap w procesie wytwórczym albo zależy od poprzedniego etapu, albo zasila następny etap. Strategia wdrożenia, a następnie wykorzystywania zarządzania szczupłego musi obejmować wszystkie istotne zmienne występujące w przedsiębiorstwie: funkcje biznesowe, dostawców, informacje, sprzęt i ludzi. Tradycyjny strumień wartości dodanej w zarządzaniu szczupłym zagospodarowuje zasoby na wyłączność. Często jednak różne strumienie wartości muszą dzielić zasoby (sprzęt, wyposażenie, ludzi). Usprawnienie jednego strumienia czasami źle wpływa na inny strumień.

Niekiedy usprawnienie strumienia poprawiające działanie całego przedsiębiorstwa może powżnie zakłócić obsługę podległych strumieni na niższym poziomie. Aby unikać takich sytuacji, trzeba zidentyfikować i opisać wszystkie procesy w przedsiębiorstwie wraz z ich powiązaniami wewnętrznymi. Na każdym poziomie zarządzania występują opory przed zmianami. Mogą one prowadzić do załamania wdrożenia. Przejście od tradycyjnego prowadzenia firmy do szczupłego zarządzania wymaga wielu istotnych zmian, w tym zmian zasad działania wielu pracowników w przedsiębiorstwie i poza nim. Trzeba wziźć pod uwagę wysiłek podjęty w celu dostosowania się do zmian ludzi, którzy stanowią część zespołu wdrożeniowego. Jest to niezbędne, ponieważ osoby te są włączane w zdefiniowanie wizji nowego systemu i opracowanie planu wdrożenia.

Wykorzystując techniki szczupłego zarządzania ( lean management), kierowanie realnym, złożonym przedsiębiorstwem wymaga wsparcia przez sprawny, zintegrowany system informatyczny typu ERP. Bez wsparcia informatycznego można się obejść przy produkcji na taśmie jednego wyrobu i przy prostym schemacie dystrybucji. W innym przypadku konieczne jest, aby działający w przedsiębiorstwie system ERP był sprawny i w pełni zintegrowany oraz aby wspierał działanie szczupłego zarządzania. Nie wystarczy, by system informatyczny nie kolidował z funkcjonowaniem systemu szczupłego zarządzania albo był wobec niego neutralny. Rozpoczynając wdrażanie szczupłego zarządzania, można spotkać już zaawansowane prace nad ulepszeniem zarządzania przy użyciu innych metod. Powinny być one jednak zmodyfikowane lub dostosowane do wcześniej omówionych zasad szczupłego zarządzania.

Zasady te muszą leżeć u podstaw wybranej strategii. Należy rozważyć, czy występują strumienie wartości dodanej konkurujące ze sobą. Konieczne jest przeanalizowanie wszystkich strumieni równocześnie aby wychwycić wzajemny wpływ różnych strumieni na siebie. Następnie trzeba poszerzyć analizę na dostawców, transport, dostawców usług i klientów. Nie wolno także pominąć systemu informacyjnego, obsługi księgowej i innych funkcji pomocniczych. Analizę trzeba objąć wszystkie obszary, które mogą mieć wpływ na działanie strumienia wartości dodanej – od powstania koncepcji produktu do klienta. Strumienie wartości dodanej zwykle są skomplikowane, a ich odwzorowanie na kartce papieru jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Może być niezbędne posłużenie się narzędziem – specjalizowanym oprogramowaniem do modelowania strumieni wartości. Warto także wykorzystać tablicę wyników wdrażania do nadzorowania osiągania wcześniej ustalonych wskaźników.