Przejdź do treści

Lean Management – jak tego dokonać

  • przez

W wielu firmach powiodło się wdrożenie . Oto wskazówki, jak tego dokonać:
• Należy zorganizować i przeprowadzić praktyczne szkolenia z zasad szczupłego zarządzania ( lean management ) dla całego zespołu wdrożeniowego. W trakcie szkolenia powinny być omówione zasady przepływu w procesie produkcji zarządzanej indywidualnie, Kanban i systemu wyciągania.

• Niezbędne jest przeszkolenie zespołu podstawowego, wdrożeniowego w posługiwaniu się powszechnie stosowanymi narzędziami wykorzystywanymi w szczupłym zarządzaniu, takimi jak: 5S, Kaizen, Kanban, organizacja komórek produkcyjnych, zarządzanie eksploatacją wyposażenia produkcyjnego, wskaźniki skuteczności funkcjonowania szczupłego zarządzania, szybkie przezbrajanie urządzeń.

• W odróżnieniu od klasycznej metody wdrażania, gdy tworzy się mapę stanu bieżącego, należy zidentyfikować wszystkie strumienie wartości dodanej i funkcje biznesowe, które wpływają lub będą wrażliwe na zmiany w strumieniach wartości. Ważne jest, aby zidentyfikować wszystkie punkty przecięcia procesów, które mogą tworzyć potencjalne miejsca kolizji.

• Opracowując mapę przyszłych strumieni wartości dodanej, trzeba starać się, aby były uwzględnione zmiany wynikające z możliwych zmian potrzeb klientów. Należy ustalić priorytety ważności usprawnień w ramach wdrażania.

• Trzeba zacząć od tego strumienia wartości, który ma największy wpływ na całą organizację.

• Należy rozważyć sposób realizacji priorytetowego strumienia w obrazie stanu bieżącego. Warto także równolegle wykorzystując obraz stanu bieżącego, zbudować przyszły obraz stanów. Powinno to być zrealizowane przez własny przeszkolony zespół. Różnice pomiędzy tymi dwoma obrazami umożliwiają wykrycie obszarów zastosowania metody Kaizen do wprowadzania usprawnień. Przy tym nie można zapominać o zbadaniu wpływu projektowanych zmian Kaizen na inne procesy i funkcje pomocnicze. Należy opracować plan przejścia do stanu przyszłego.

• Wskazane jest, aby wdrażanie zmian spowodowanych Kaizen odbywało się według opracowanego harmonogramu, a jego postęp powinien być mierzony wartością uprzednio ustalonych wskaźników, zawierających terminy i niezbędne zasoby.

• Wszystkie czynności wykonywane przez przedsiębiorstwo można podzielić na kilka podstawowych procesów. Stworzenie mapy tych procesów, czyli wizualnego schematu wykonywanych operacji, umożliwia wykrycie i zrozumienie przyczyn istniejących problemów i wypracowanie planu działań na usprawnienie organizacji pracy.