Przejdź do treści

Benchmarking w obszarze produkcji

Jednym z narzędzi, które pozwolą Ci uniknąć złych decyzji podczas projektowania zmian w przedsiębiorstwie, jest benchmarking. To koncepcja wspomagająca również procesy pozyskiwania informacji od pracowników różnych szczebli Twojej organizacji poprzez zaangażowanie ich w procesy analizy sytuacji i definiowania działań doskonalących.

Stosowanie benchmarkingu jest możliwie wśród organizacji nawet skrajnie różnych sektorów. Benchmarking jest narzędziem, które nie zawsze jest definiowane w „ścisłych ramach”. Właściwie każdy rozbudowany proces porównywania można uznać za realizację tej koncepcji. Jak możesz zastosować ją w swojej firmie? Na jaki rodzaj benchmarkingu się zdecydować?

Rodzaje benchmarkingu

Stosując kryterium przedmiotowe można wyróżnić następujące rodzaju benchmarkingu:

  • benchmarking strategiczny – koncentruje się na porównaniu zasad zarządzania strategicznego różnych organizacji (ich wizji, celów, narzędzi realizacji strategii itp.),
  • benchmarking produktów – skupia się na analizie produktów i usług w kontekście spełniania oczekiwań klientów,
  • benchmarking procesów – polega na badaniu i identyfikacji elementów wpływających na efektywność procesów w organizacji uznanej za lidera,
  • benchmarking metod zarządzania – polega na analizie metod sposobów zarządzania firmą wzorcową.

Biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe można wyróżnić:

  • benchmarking wewnętrzny – polega na porównaniu różnych funkcji w ramach jednej organizacji (np. obsługa klienta w różnych oddziałach przedsiębiorstwa),
  • benchmarking zewnętrzny – polega na porównaniu różnych organizacji niezależnych działających na rynku (w ramach tego samego, ale także innego sektora). Przykładem może być porównanie procesu obsługi klienta w różnych podmiotach niezależnych.

Benchmarking konkurentów jest stosunkowo rzadko stosowany. Przykładem firmy, która zastosowała taki benchmarking, był Ford, który w celu opracowania jak najlepszego produktu zakupił samochody firm konkurencyjnych danego segmentu oraz dokonał własnej analizy najlepszych zastosowanych rozwiązań.

Zastosowanie koncepcji benchmarkingu

Stosowanie benchmarkingu jest możliwie wśród organizacji nawet skrajnie różnych sektorów. Przykładem może być porównywanie np. procesu logistycznego (zaopatrywanie w surowiec) przedsiębiorstwa farmaceutycznego oraz przedsiębiorstwa motoryzacyjnego w celu optymalizacji kosztów magazynowania surowców (składników chemicznych dla firmy farmaceutycznej oraz części samochodowych firmy motoryzacyjnej).

Realizacja benchmarkingu zewnętrznego wśród firm różnych sektorów jest w obecnym okresie wzmożonych działań związanych z ochroną zasobów informacyjnych bardziej popularna.

Benchmarking w organizacjach

Różne rodzaje benchmarkingu w różnym stopniu upowszechniły się w organizacjach:

  • z uwagi na ochronę informacji najmniej popularny jest benchmarking dotyczący strategii firmy,
  • za „najbezpieczniejszą” formę benchmarkingu uznaję się benchmarking wewnętrzny. Ma on jednak zastosowanie w organizacjach dużych, wielodziałowych (często ponadnarodowych koncernach).