Przejdź do treści

Badanie satysfakcji pracowników produkcji

Niezadowolony pracownik nigdy nie będzie pracował na 100%. Dlatego warto, żebyś miał aktualny obraz sytuacji w swojej firmie i trzymał rękę na pulsie. Jak? Przeprowadzaj badania satysfakcji pracowników!

Takie ogólnozakładowe badanie zadowolenia załogi może przynieść Twojemu przedsiębiorstwu wiele dobrego i zaowocować wymiernymi korzyściami w przyszłości, pod warunkiem że ze zgromadzonych w trakcie badania danych wyciągniesz odpowiednie wnioski, które z kolei pociągną za sobą stosowne działania. Zobacz, jak przeprowadzić skuteczne badanie zadowolenia pracowników produkcji!

Potencjalne korzyści wynikające z regularnego przeprowadzania badań satysfakcji pracowników to, m.in.:

 • identyfikacja słabych i mocnych stron firmy z punktu widzenia jej pracowników,
 • skuteczne rozpoznanie obszarów problematycznych w funkcjonowaniu firmy,
 • racjonalizacja podejmowanych w firmie działań o charakterze organizacyjnym bądź personalnym,
 • zrozumienie czynników warunkujących satysfakcję pracowników,
 • efektywne planowanie rozwoju karier pracowniczych,
 • kształtowanie akceptowanej i wspieranej przez pracowników proefektywnościowej kultury organizacyjnej,
 • utrzymanie emocjonalnej więzi z pracownikami (analiza informacji zwrotnej).

Częstotliwość diagnozy

Badanie postaw pracowniczych powinieneś przeprowadzać regularnie. To, jak często należy badać „kondycję mentalną” przedsiębiorstwa uzależnione jest od:

 • specyfiki firmy (stopnia rotacji personelu, tempa wprowadzania zmian organizacyjnych, tempa ewoluowania kultury organizacyjnej itp.),
 • wielkości firmy (im więcej działów i im większa firma, tym częściej badanie powinno być przeprowadzane).

Aby mieć aktualny obraz sytuacji w firmie przyjmuje się, że badania zadowolenia pracowników powinny być przeprowadzane w rocznych odstępach czasu.

Jeśli tempo zachodzących w firmie zmian jest stosunkowo duże, a firma dodatkowo charakteryzuje się bardzo rozbudowaną strukturą organizacyjną, to zalecana częstotliwość powtarzania badania wynosi średnio raz na pół roku.

8 warunków przeprowadzenia badania:

 • Warunek 1. Przekonanie kierownictwa do celowości badania.
 • Warunek 2. Przemyślany sposób wykorzystania materiału badawczego.
 • Warunek 3. Współpraca koordynatora projektu z działem personalnym i/lub public relations.
 • Celem tego jest określenie obszarów problemowych oraz ustalenie priorytetów i celów badania. Identyfikację problemów ułatwić też mogą rozmowy z pracownikami różnych szczebli.
 • Warunek 4. Dobra organizacja pracy i odpowiedni przydział zadań.
 • Warunek 5. Kompetentny koordynator projektu.
 • Wyznacz do tego zadania osobę dobrze zorganizowaną, skrupulatną oraz cieszącą się zaufaniem i szacunkiem pracowników. Dzięki tym cechom będzie jej łatwiej zrealizować w terminie zadania oraz przekonać pozostałych pracowników o celowości i wartości przeprowadzanego badania.
 • Warunek 6. Odpowiednio dobrani ankieterzy.
 • Warunek 7. Poinformowanie pracowników o celu i znaczeniu badań.
 • Warunek 8. Zapewnienie pełnej anonimowości wypowiedzi. W ten sposób uzyskasz rzetelne i szczere odpowiedzi i zapewnisz komfort pracownikom. Jeśli myślisz o wprowadzeniu do kwestionariusza metryczki, zastanów się, jakie pola powinna zawierać. Metryczka (podobnie jak sposób przeprowadzenia badania) nie może pozwalać na identyfikację pracownika, a więc niedopuszczalna jest w przypadku badania kilkuosobowych działów.

Systematycznie przeprowadzane badania pozwalają śledzić na przestrzeni lat dynamikę i kierunki zmian w firmie. Mogą przyczynić się także do podniesienia poziomu zaangażowania pracowników i poprawy wydajności pracy.