Przejdź do treści

8 warunków skutecznego badania satysfakcji pracowników

  • przez

Dlaczego warto przeprowadzić badanie zadowolenia pracowników? Potencjalne korzyści wynikające z regularnego przeprowadzania badań satysfakcji pracowników to, m.in.:

  • identyfikacja słabych i mocnych stron firmy z punktu widzenia jej pracowników,
  • skuteczne rozpoznanie obszarów problematycznych w funkcjonowaniu firmy,
  • racjonalizacja podejmowanych w firmie działań o charakterze organizacyjnym bądź personalnym,
  • zrozumienie czynników warunkujących satysfakcję pracowników,
  • efektywne planowanie rozwoju karier pracowniczych,
  • kształtowanie akceptowanej i wspieranej przez pracowników proefektywnościowej kultury organizacyjnej,
  • utrzymanie emocjonalnej więzi z pracownikami (analiza informacji zwrotnej).

Jak często diagnozować sytuację w firmie?
Badanie postaw pracowniczych powinno być przeprowadzane regularnie. To, jak często powinniśmy badać „kondycję mentalną” przedsiębiorstwa, uzależnione jest od:

  • specyfiki firmy (stopnia rotacji personelu, tempa wprowadzania zmian organizacyjnych, tempa ewoluowania kultury organizacyjnej itp.),
  • wielkości firmy (im więcej działów i im większa firma, tym częściej powinno być przeprowadzane).

Aby mieć aktualny obraz sytuacji w firmie i „trzymać rękę na pulsie”, przyjmuje się, że badania zadowolenia pracowników powinny być przeprowadzane w rocznych odstępach czasu.

Jeśli tempo zachodzących w firmie zmian jest stosunkowo duże a firma dodatkowo charakteryzuje się bardzo rozbudowaną strukturą organizacyjną, to zalecana częstotliwość powtarzania badania wynosi średnio raz na pół roku. Uzasadnione jest też przeprowadzanie tego typu badań bezpośrednio po wdrożeniu znaczących zmian w firmie. Możliwe jest wówczas uzyskanie „świeżej” informacji na temat sposobu postrzegania owych zmian przez pracowników.
Co jest konieczne do przeprowadzenia badania?

Przystępując do badania, zakładamy, że jego wyniki będą miały dla nas dużą wartość poznawczą i prognostyczną. Aby tak się stało, należy zadbać o zapewnienie 8 przedstawionych poniżej warunków.

Warunek 1.
Przekonanie kierownictwa do celowości badania.

Warunek 2.
Przemyślany sposób wykorzystania materiału badawczego.

Warunek 3.
Współpraca koordynatora projektu z działem personalnym i/lub public relations.
Celem tego jest określenie obszarów problemowych oraz ustalenie priorytetów i celów badania. Identyfikację problemów ułatwić też mogą rozmowy z pracownikami różnych szczebli.
Im jaśniej sprecyzujesz swoje wymagania i potrzeby, tym większa szansa na to, że badanie przyniesie satysfakcjonujące odpowiedzi na najważniejsze dla Ciebie kwestie.

Warunek 4.
Dobra organizacja pracy i odpowiedni przydział zadań.

Warunek 5.
Kompetentny koordynator projektu.
Wyznacz do tego zadania osobę dobrze zorganizowaną, skrupulatną oraz cieszącą się zaufaniem i szacunkiem pracowników; dzięki tym cechom będzie jej łatwiej zrealizować w terminie zadania oraz przekonać pozostałych pracowników o celowości i wartości przeprowadzanego badania.

Warunek 6.
Odpowiednio dobrani ankieterzy.

Warunek 7.
Poinformowanie pracowników o celu i znaczeniu badań.
Jasno sprecyzowane cele, uwzględniające korzyści dla pracowników wynikające z badania, z pewnością przyczynią się do zadowalającej frekwencji.

Warunek 8.
Zapewnienie pełnej anonimowości wypowiedzi.
W ten sposób uzyskasz rzetelne i szczere odpowiedzi, zapewnisz komfort pracownikom. Jeśli myślisz o wprowadzeniu do kwestionariusza metryczki, zastanów się, jakie pola powinna zawierać. Metryczka (podobnie jak sposób przeprowadzenia badania) nie może pozwalać na identyfikację pracownika, a więc niedopuszczalna jest w przypadku badania kilkuosobowych działów.