Przejdź do treści

5 etapów benchmarkingu w logistyce

 • przez

Decydując się na podjęcie działań poprawiających funkcjonowanie firmy zaczynasz od identyfikacji obszarów (procesów), które warto lub należy zmodyfikować. Ocena procesów organizacji przejawia się w wielu koncepcjach zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zasady ciągłego doskonalenia.

Sprecyzowana na początku lat 80. koncepcja benchmarkingu stymuluje ciągłą poprawę działania przedsiębiorstwa poprzez szeroko rozumiane porównanie.
Benchmarking to metoda polegająca na wyborze wzorcowej firmy (niekoniecznie konkurenta z branży). Następnie działanie polega na porównywaniu z nim własnej organizacji i w końcu dostosowaniu jego metod i podejścia do klienta do warunków działania Twojej firmy. Efektem ma być lepiej organizowana działalność przedsiębiorstwa.

Analiza i później optymalizacja działania firmy powinny polegać nie na znajdowaniu i przenoszeniu gotowych wzorców, lecz na dostosowaniu i sposobie dochodzenia do najlepszych rozwiązań.

Najważniejsze działania i cele benchmarkingu to:

 • zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji,
 • zmiana dotychczasowego ukierunkowania zainteresowań działania na sposobie dochodzenia do najlepszych rozwiązań i praktyk,
 • zmiana toku postępowania organizacji,
 • rozwój umiejętności firmy (działanie inicjuje proces „uczenia się” organizacji).

Oto ogólne zasady, które powinny być przestrzegane przy stosowaniu benchmarkingu:

 • Pełne przestrzeganie zasad prawnych i etycznych – benchmarking musi się opierać na wzajemnym zaufaniu.
 • Rzetelność przekazywanych informacji.
 • Moralny obowiązek udostępnienia danych, jakie samemu się otrzymało.
 • Uzyskane dane traktowane są jako ściśle poufne.
 • Pierwsze kontakty z partnerem benchmarkingowym powinny się odbywać poprzez kierownictwo.
 • Niezbędne jest przygotowanie się do pytań i odpowiedzi dotyczących danych, miar, parametrów.
 • Doskonałe zrozumienie działania własnej firmy, procesów, funkcji itd.
 • Wyzbycie się metod skrytych, takich jak podsłuch, kradzież tajemnic firmowych, niedozwolone fotografowanie.
 • ewentualnym odkryciu przestępstwa w swoim zespole należy natychmiast poinformować zarówno własne kierownictwo, jak i partnera benchmarkingowego.
 • Traktowanie partnera jak siebie samego.

Benchmarking krok po kroku

Krok 1.
Zdefiniuj obszary, które mają podlegać procesowi benchmarkingu.

Krok 2.
Wybierz liderów rynkowych do porównania.

Krok 3.
Zbierz informacje i przeanalizuj je. Można tu wyróżnić takie działania, jak:
przygotowanie odpowiedniego kwestionariusza do porównań,
uzyskanie bezpośrednio danych od partnera,
zebranie informacji na temat badanego problemu ze wszystkich innych dostępnych źródeł (stali klienci, dostawcy, dystrybutorzy, stowarzyszenia zawodowe, sektorowe banki danych, profesjonalne czasopisma, wyższe uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura konsultingowe…),
udokumentowanie zebranych informacji,
analiza zebranych informacji w celu określenia odchyleń (dzielą one osiągane przez firmę rezultaty od wyników uzyskiwanych przez wzorzec oraz na zidentyfikowaniu ich przyczyn).

Krok 4.
Określ cele, jakie powinna osiągnąć Twoja firma.

Krok 5.
Wdróż zasady dobrej praktyki, czyli zaadaptuj wzorcowe rozwiązania do warunków firmy. Pamiętaj również o kontroli przyjętych metod działania.