Dzięki standaryzacji pracy możesz zredukować koszty!

Standardy określają, co w jaki sposób i w jakim czasie ma zostać wykonane. Standaryzacja pracy polega na ujednoliceniu metod i czasów realizacji zadań produkcyjnych na stanowiskach roboczych. Pozwala zredukować koszty produkcji, poprawić jakość wyrobów, obniżyć ryzyko powstawania braków, zwiększyć wydajność procesów oraz poprawić bezpieczeństwo i ergonomię pracy.

Co podlega standaryzacji?
Standaryzacją powinieneś objąć wszystkie powtarzalne czynności w Twoim dziale. A zatem powinny jej podlegać nie tylko operacje technologiczne czy montażu, ale także wszystkie czynności wykonywane w ramach procesów pomocniczych czy utrzymania ruchu.

Powinieneś ustalić standardy dla realizacji zadań produkcyjnych na stanowiskach roboczych (operacje technologiczne, montażowe), kontroli jakości materiałów, wyrobów, narzędzi, oprzyrządowania, przezbrojeń maszyn, przeglądów i konserwacji sprzętu technicznego, drobnych napraw wykonywanych przez operatorów oraz operacji transportowych (załadunek, rozładunek, przemieszczenie materiałów/wyrobów).

Standardy pracy krok po kroku

  1. Na podstawie obserwacji ustal kolejność zabiegów w procesie.
  2. Określ sposoby wykonania wszystkich czynności na stanowisku roboczym.
  3. Zbadaj szczegółowo metody realizacji zadań produkcyjnych przez minimum trzech operatorów pod względem kolejności czynności, czasu i sposobu ich wykonania.
  4. Ustal normę czasu wykonania operacji metodą 7 x 7
  5. Określ najczęściej występujące czynniki, które powodują, że czas realizacji zadania odbiega od ustalonego czasu znormalizowanego.
  6. Znajdź przyczyny powstawania powyższych odchyleń i je wyeliminuj.
  7. Wybierz najlepszą metodę wykonywania operacji na stanowisku roboczym.
  8. Opisz proces na podstawie wybranych metod i znormalizowanych czasów realizacji zadań. Opracuj pierwszą wersję karty standaryzacji.
  9. Wprowadź nowe standardy poprzez szkolenie pracowników, ich akceptację nowych metod pracy i realizację kilku cyklów produkcyjnych.
  10. Skoryguj błędy, zmodyfikuj i zatwierdź karty standaryzacji.

Follow us on Facebook!