Jak działają formuły FCA, CPT i CIP?

fca cpt cip

Kto za co odpowiada w formule FCA?

Skrót FCA należy rozumieć następująco: Free Carier (…named place) – dostarczone przewoźnikowi (w oznaczone miejsce). Formuła ta ma zastosowanie przy każdym rodzaju transportu. Sprzedający dostarcza towar przewoźnikowi lub spedytorowi kupującego, w odpowiednie i ustalone miejsce.

W tym przypadku możesz się spotkać z 2 różnymi sytuacjami.

Sytuacja 1.
Towar zostaje wydany z miejsca wytwarzania, np. z zakładu lub z magazynu sprzedającego – w takim przypadku dostawa jest uznawana za wykonaną, a sprzedający ma obowiązek załadować towar na środek transportu podstawiony przez przewoźnika wyznaczonego przez kupującego.

Sytuacja 2.
Towar zostaje przekazany w innym miejscu niż zakład, np. na terminalu przewoźnika – w takim przypadku dostawa jest zrealizowana, gdy towar zostanie przekazany przewoźnikowi na środku transportu sprzedającego. Tu wyładunek nie należy do obowiązków sprzedającego. Należy do obowiązku przewoźnika.

Sprzedający odpowiada za:

 1. dostarczenie i przekazanie towaru przewoźnikowi lub spedytorowi kupującego,
 2. powiadomienie kupującego o dostarczeniu i przekazaniu towaru przewoźnikowi,
 3. opakowanie i znakowanie towaru wymagane do przewozu,
 4. dokonanie odprawy celnej,
 5. pokrycie kosztów:
  • dostarczenia towaru do przewoźnika,
  • oficjalnych opłat związanych z eksportem.

Uwaga!
Sprzedający ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu dostarczenia go do przewoźnika wyznaczonego przez kupującego.

Kupujący odpowiada za:

 1. zawiadomienie sprzedającego o terminie i miejscu dostarczenia towaru,
 2. wyładunek towaru ze środka transportu w terminalu przewoźnika,
 3. pokrycie kosztów:
  • wyładunku towaru dostarczonego do terminalu przewoźnika,
  • wszystkich związanych z towarem, od momentu przekazania go do dyspozycji przewoźnikowi,
  • cła i podatku oraz opłat formalnych związanych z importem,
  • frachtu, wynikające z umowy przewozu.

W formule FCA importer posiada upoważnienie transportowe (prawo i obowiązek zorganizowania transportu towaru będącego przedmiotem kontraktu kupna – sprzedaży i uzgodnionych w kontrakcie warunków) na całej trasie dostawy.

Gdzie i na jakich zasadach stosować formułę CPT?

Skrót CPT oznacza: Carriage paid to… (a named place of destiantion) – przewoźne opłacone do… (oznaczone miejsce przeznaczenia).

Formuła ta ma zastosowanie dla każdego rodzaju transportu, z kombinowanym włącznie.

Sprzedający odpowiada za:

Kupujący odpowiada za:

zawarcie umowy o przewóz towaru w określonym terminie i do określonego miejsca przeznaczenia określenie zakresu ryzyka, od którego towar ma być ubezpieczony (jeśli tego nie zrobi sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyka)
powiadomienie kupującego o dostarczeniu towaru przewoźnikowi zawiadomienie sprzedającego o miejscu i terminie dostarczenia towaru
ubezpieczenie towaru na rzecz kupującego wskazanie sprzedającemu firmy ubezpieczeniowej
opakowanie i znakowanie niezbędne do przewozu pokrycie kosztów: formalności celnych w tranzycie i imporcie, opłat celnych, podatków
pokrycie kosztów: przewoźnego do określonego punktu przeznaczenia, eksportowych formalności celnych, frachtu, rozładunku ze środka transportu w miejscu przeznaczenia

Uwaga!
Sprzedający ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru do momentu dostarczenia go do przewoźnika wyznaczonego przez kupującego. Jeśli jest kilku przewoźników obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru pierwszemu z nich.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego.

Jak sprzedający i kupujący dzielą się ryzykiem w formule CIP?

Skrót CIP powinieneś rozumieć jako: Carriage and Insurance paid to… (a named place of destination) – przewoźne i ubezpieczenie opłacone do… (oznaczone miejsce przeznaczenia)

Formuła obowiązuje dla wszystkich rodzajów transportu, w tym kombinowanych. Jest podobna do CPT. Podobieństwo dotyczy: obowiązków sprzedającego, z tym że w CIP ponosi on dodatkowo obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej oraz poniesienia kosztów z tym związanych.

Sprzedający odpowiada za:

 1. zawarcie umowy o przewóz towaru w określonym terminie i do określonego miejsca przeznaczenia (jeśli jest kilku przewoźników obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru pierwszemu z nich),
 2. powiadomienie kupującego o dostarczeniu towaru przewoźnikowi,
 3. ubezpieczenie towaru (standardowo: Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%, o ile umowa między stronami nie przewiduje innego zapisu),
 4. opakowanie i znakowanie niezbędne do przewozu,
 5. pokrycie kosztów:
  • przewoźnego do określonego punktu przeznaczenia,
  • ubezpieczenia,
  • eksportowych formalności celnych, podatku i cła,
  • frachtu,
  • rozładunku ze środka transportu w miejscu przeznaczenia, o ile nie zostały zawarte w kosztach frachtu.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi w momencie, gdy towar został dostarczony i powierzony przewoźnikowi w wyznaczonym terminie (jeżeli występuje kilku przewoźników, to pierwszemu przewoźnikowi).

Kupujący odpowiada za:

 1. zawiadomienie sprzedającego o miejscu i terminie dostarczenia towaru,
 2. określenie zakresu ryzyka, od którego towar ma być ubezpieczony (jeśli tego nie zrobi sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyka),
 3. wskazanie sprzedającemu firmy ubezpieczeniowej,
 4. pokrycie kosztów:
  • formalności celnych w tranzycie i imporcie,
  • opłat celnych, podatków,
  • wszystkich związanych z towarem od chwili dostarczenia go na statek, a które nie są zawarte we frachcie.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego.

Related Post

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn